Pôžičky kamarátom si vždy dobre zabezpečte

Možno sa vás to zatiaľ netýka, ale v duchu pravidla „nikdy nehovor nikdy“ sa vám v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti môže stať, že vás osloví známy, sused, kolega alebo kamarát s prosbou o finančnú výpomoc.

Neznamená to automaticky, že sa ocitol v natoľko frapantných problémoch, že pravdepodobne nebude schopný pôžičku splatiť či splácať, ale… Vždy je dobré skôr, než mu požičiate, myslieť aj na takýto scenár.

Za každých okolností majte na zreteli predovšetkým to, že ako osoba, ktorá nevlastní platnú licenciu na požičiavanie peňazí, nemáte možnosť nahliadnuť do úverových registrov a nemáte tak možnosť si vášho známeho „preklepnúť“.

Naša rada znie: ak nejde skutočne o veľmi blízkeho človeka, prípadne rodinného príslušníka, za ktorého by ste „dali ruku do ohňa“, radšej zdvorilo odmietnite!

Neskôr by ste sa mohli chytať za hlavu a plakať nad rozliatym mliekom. Skúsenosti z praxe totiž hovoria o tom, že pôžičky medzi kamarátmi môžu skončiť zdĺhavými súdnymi procesmi a stáva sa aj to, že veriteľ príde o svoje peniaze nadobro! O tom, že sa potom ničia nielen kamarátske, ale aj rodinné väzby, asi hovoriť veľa netreba…

Naša rada znie: rozhodne si poskytnutie finančných prostriedkov poriadne zabezpečte. V zmluve dohodnutý spôsob zabezpečenia záväzku výslovne uveďte! Ak požičiavate ako súkromná osoba kamarátovi, máte na výber viacero možností, ako sa poistiť pre prípad jeho neschopnosti plniť si svoje záväzky voči vám.

Nie všetky formy zabezpečenia vždy prídu vhod

Občiansky zákonník pripúšťa napríklad zabezpečenie vašich pohľadávok zmluvnou pokutou, ručením či záložným právom. Nie vždy a nie za každých okolností sú tieto formy vhodné a výhodné.

Ak ste sa napríklad v zmluve o pôžičke dohodli na platení zmluvnej pokuty v prípade, že si váš kamarát nebude riadne plniť svoje záväzky voči vám, nemôžete rátať s tým, že bude plniť výraznú „odstrašujúcu“ úlohu.

Na rovinu: ak sa váš známy ocitne v úzkych, nejaká „smiešna“ pokuta ho neprinúti, aby začal hneď vracať to, čo dlží. Aby ste sa dostali k svojim peniazom, s veľkou pravdepodobnosťou sa nevyhnete súdnemu procesu, ktorý nemusí prebiehať tak rýchlo, ako by ste si práve želali.

Záložné právo – či už na nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec – síce predstavuje výbornú formu zabezpečenia pôžičky, no pomerne často sa stáva, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorým by sa dalo plnohodnotne ručiť. Alebo ak ho aj vlastní, už ním ručiť nemôže, pretože ho má „založený“ kvôli inej pôžičke alebo záväzkovému vzťahu.

Za normálnych okolností je spísanie záložnej zmluvy pri pôžičke z vašej strany ako veriteľa výborný ťah na zaistenie vašich pokojných nocí. Nie vždy to objektívne okolnosti dovoľujú.

So zabezpečením pohľadávky ručiteľom sú v praxi tiež problémy. Nájsť a presvedčiť v dnešnej dobe niekoho, aby išiel niekomu ručiť za jeho pôžičku, je veľmi nízka.

TIP

Pokiaľ môžete, radšej sa požičiavaniu známym vyhnite. Nesie to so sebou nielen starosti s administratívno-právnou stránkou veci, ale aj scenár bezsenných nocí, ak sa z nejakého dôvodu stane, že váš kamarát či kolega bude mať problém s vrátením dlhu. Odporučte mu radšej jednu zo spoľahlivých online pôžičiek.

Spoľahlivá a rýchla pôžička, ktorá má charakter od ľudí pre ľudí (peer to peer) je aj Finzo pôžička. Jednoznačne je lepšou alternatívou pôžičky od súkromnej osoby, blízkeho človeka.

Čo robiť, ak dlžník peniaze nevracia?

V takomto prípade nie je veľmi rozumné spoliehať sa na to, že je to len malý prešľap a dlžník v blízkom čase „dostane rozum“. V prvom rade ho kontaktujte.

Ak sa nebude zatajovať a odmietať s vami komunikovať, je to ten lepší variant. V takom prípade ho požiadajte o podpísanie uznania dlhu. Tam si môžete dohodnúť aj vracanie požičanej sumy vo forme viacerých splátok a predĺžiť celkovú lehotu splatnosti pôžičky.

Druhý, pre vás ako veriteľa horší variant, môže nastať vtedy, keď dlžník odmietne podpísať uznanie dlhu. Vtedy už zbytočne nečakajte a pristúpte k ráznemu vymáhaniu.

Budete musieť podať na súd žalobu vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie dlžnej sumy. Ak však nie ste dostatočne zbehlí v právnych záležitostiach, zrejme sa nezaobídete bez skúseného advokáta, ktorý sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok.

Ten nebude zadarmo a ešte musíte počítať so súdnym poplatkom. Tento poplatok predstavuje 6 % zo žalovanej sumy!

Ak ste si vedomí všetkých možných rizík, ale kamarátovi ste napriek tomu nepovedali nie a hodláte sa mu požičať peniaze, na zabezpečenie vašej pohľadávky odporúčame dva plnohodnotné spôsoby, ktoré vám ušetria zdĺhavé poťahovačky so súdmi – ručenie notárskou zápisnicou a ručenie zmenkou

Ručenie notárskou zápisnicou

O tomto spôsobe ručenia hovoríme vtedy, ak zmluvu u pôžičke uzavriete pred notárom. Ten o tom spíše notársku zápisnicu.

Takáto zmluva má vyššiu vierohodnosť a dôkaznú silu pri prípadnom vymáhaní dlhu než konvenčná zmluva uzavretá len za prítomnosti zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Navyše, za zistenie totožnosti oboch strán záväzkového vzťahu zodpovedá notár ako štátny orgán.

Ručenie notárskou zápisnicou využívajú pri niektorých svojich úverových produktoch aj nebankové spoločnosti. Pre ne poskytuje vysokú záruku toho, že v prípade nesplácania pôžičky sa bez väčších problémov dostanú k svojim peniazom.

Notárska zápisnica je sama o sebe už exekučným titulom. Je teda možné na jej podklade, ak si dlžník neplní svoje záväzky voči veriteľovi, prakticky „ihneď“ vykonať exekúciu.

Podľa zákona musí totiž notárska zápisnica obsahovať súhlas dlžníka s jej vykonateľnosťou – tzv. exekučnú doložku. To znamená, že súd už potom v prípade, že sa s kamarátom, ktorému ste požičali „štorcujete“ o peniaze, ktoré vám nechce vrátiť, bez ďalšieho hlbšieho skúmania veci odklepne exekúciu. Žiadne zdĺhavé poťahovačky!

To čím sa pri poskytovaní pôžičiek istia nebankovky preto smelo využite aj vy! Ak budete spisovať zmluvu o pôžičke, nie výslovne, ale predsa len odporúčame urobiť tak pred notárom, ktorý o tom spíše zápisnicu.

Poplatok u notára síce niečo stojí, ale nejde o horibilné sumy. Pri vyššom obnose finančných prostriedkov, ktoré požičiavate, to za to stojí. Keď navyše zoberieme do úvahy, že bez notárskej zápisnice by klasické súdne poplatky predstavovali 6 % zo žalovanej sumy.

Nemusíte sa pritom obávať, že ak kamaráta požiadate o spísanie zmluvy pred notárom, vyzeralo by to „blbo“, keďže ide o blízkeho človeka. Berte to tak, že je to vlastne len poistka voči tomu, keby náhodou „zabudol“, že požičané treba aj vracať. Čiže rozbuška na bombe sa za normálnych okolností neuvoľní.

Ak si bude ako dlžník plniť všetky záväzky, nič zlé sa nestane. Navyše, ak váš priateľ peniaze skutočne potrebuje a požičiava si ich od vás so zodpovedným vedomím, že ich bude musieť a vedieť splatiť. Určite nebude mať problém nielen s podpísaním úverovej zmluvy, ale aj so spísaním notárskej zápisnice.

TIP

Možno o nič nejde a skutočne je váš kamarát či kolega len príliš vzťahovačný, ale na takéto neisté predpoklady sa radšej nespoliehajte!

Ručenie zmenkou

Aj toto je veľmi spoľahlivý typ ručenia. Samotná zmenka je exekučný titulom. Zmenka je druh cenného papiera, na ktorom ako jeho majiteľ explicitne uvediete záväzok dlžníka vrátiť vám peniaze.

Ak by ich nevracal, nastúpil by tiež pomerne rýchly a jednoduchý proces. V takzvanom skrátenom súdnom konaní by došlo zo strany súdu k vydaniu zmenkového platobného rozkazu, na základe ktorého, ak nedôjde k vyrovnaniu, nastupuje vymáhanie dlžnej sumy formou exekúcie.

Pri zmenkách máte ako veriteľ v podstate dve možnosti – buď dlžníkovi dáte podpísať štandardnú alebo tzv. bianko zmenku. Pri štandardnej zmenke, je uvedená vopred dohodnutá suma peňazí, ktorú je povinný váš známy ako dlžník zaplatiť vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom.

Ešte silnejšiu istotu vám však poskytne vyššie spomenutá bianko zmenka. Do nej sa dopredu nezapisuje konkrétna suma peňazí, ktorú je potrebné vrátiť. Sumu do nej máte ako veriteľ právo zapísať len vtedy, keď dlžník poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o pôžičke.

V takomto prípade sa zmenka stáva okamžite splatnou. Máte plné právo od dlžníka vymáhať sumu, ktorú ste do nej dopísali podľa presne dohodnutých podmienok v zmluve o pôžičke.

Pri štandardnej aj bianko zmenke ide o kvalitné ručenie, ktoré poskytuje vysokú istotu vymáhateľnosti vašich peňazí v prípade, že dlžník „začne hnevať“. Súd môže totiž pomerne rýchlo pristúpiť k exekučnému konaniu, ktoré patrí medzi najefektívnejšie formy vymáhania dlhov.

Záver

Ak ste sa rozhodli požičať známemu či kolegovi, vždy dbajte na riadne zabezpečenie svojej pôžičky. Ideálne zmenkou alebo spísaním zmluvy o pôžičky pred notárom.

Zlatým pravidlom, ktoré sa v praxi osvedčilo najviac však je: radšej vôbec nikomu nepožičiavajte! Nechajte to na subjekty s licenciou a náležitými skúsenosťami. Tie si môžu dlžníka lepšie overiť a na prípadné vymáhanie peňazí majú účinné mechanizmy.

Ušetríte si mnoho zybtočných straostí. Stačí ak známeho nasmerujete na pôžičky cez internet. Vďaka tým sa môže, ak splní minimálne predpoklady, dostať k potrebnej čiastke už do 24 hodín.