Osobný bankrot – všetko, čo je potreba vedieť

Máte viac dlhov, ako ste schopný splácať a výška úverov je už vyššia ako váš majetok? Nestíhate splácať svoje úvery a máte množstvo súdnych sporov? Alebo vám ostali dlhy po ukončení živnosti? Osobný bankrot prináša spôsob ako sa legálne zbaviť dlhov. 

Často krát je jediným riešením pre ľudí, ktorí majú množstvo dlhov a minimum majetku. Osobný bankrot je určený nielen pre právnické osoby, ale i zadlžené fyzické osoby nepodnikateľov a zadlžených živnostníkov.

Dlžníkom, ktorý má povinnosť podať návrh vyhlásenie osobného bankrotu sa stáva ten, kto je platobne neschopný, to znamená, že má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok.

Dlžník je počas skúšobného trojročného obdobia chránený zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. Nevysporiadané pohľadávky dlžníka sa môžu počas osobného bankrotu uspokojovať iba spôsobom a v rozsahu ako ustanovil súd a nemožno z tohto dôvodu začať exekučné konanie.

Priebeh a dĺžka procesu

Na príslušný konkurzný súd je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie. Podmienkou pre vyhlásenie osobného bankrotu je mať stály príjem a majetok vo výške aspoň 1 659,70 €. Okrem tejto podmienky je potrebné, aby dlžník uhradil na účet súdu sumu 663,88 €, ktorá slúži ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov prideleného správcu.

Celý proces osobného bankrotu sa skladá z dvoch častí:

  • malý konkurz
  • oddlženie

Prvá časť sa nazýva malý konkurz a trvá približne 6 mesiacov.

Podmienky pre začatie malého konkurzu:

  • majetok dlžníka podliehajúci konkurzu nesmie prevýšiť sumu 165 000 €
  • obrat dlžníka v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil sumu 333 000 €
  • dlžník nemá viac ako 50 veriteľov

Druhá časť – oddlženie trvá 3 roky. Oddlženie je trojročné skúšobné obdobie. Dlžník má k dispozícií súdom prideleného správcu, na ktorého sa môže obrátiť so všetkými otázkami a problémami. Počas tejto skúšobnej doby je dlžník povinný platiť splátky, ktoré určil súd.

Výška splátok môže siahať až do výšky 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predchádzajúci rok. Skúšobné obdobie končí uplynutím troch rokov ale môže skončiť aj skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí od svojich dlhov nebude oslobodení.

Po splnených podmienkach ustanovených súdom sa trojročné skúšobné obdobie končí a spolu s ním aj osobný bankrot dlžníka.