Pôžička na preklenutie platobnej neschopnosti

pozicka-na-preklenutie-platobnej-neschopnosti

Finančné problémy, najmä v podnikoch, môžu byť náročné na zvládnutie. Ak podniky nie sú schopné včas platiť svojim veriteľom a účty, môžu čeliť platobnej neschopnosti. Preklenutie tohto rozpočtového deficitu prostredníctvom pôžičky môže podniku pomôcť preplávať aj cez tie najnepríjemnejšie finančné krízy.

Pôžička na preklenutie platobnej neschopnosti je typ úveru, ktorý sa zvyčajne berie na obdobie do 12 mesiacov a ktorý sa používa na pokrytie finančných medzier pre podniky v čase finančných otrasov. Môže ísť o obdobie krátkodobého peňažného toku, pokrytie nákladov na založenie nového podniku alebo na vyplatenie veriteľov a pokrytie podnikateľských výdavkov.

Čo je to platobná neschopnosť?

Platobná neschopnosť alebo inslovencia je proces, ktorým musia prejsť podniky, fyzické osoby a iné subjekty, ak nie sú schopné splácať záväzky voči svojim veriteľom. Je to zákonom schválený proces, ktorý umožňuje podnikom a jednotlivcom reštrukturalizovať svoje financie s cieľom vyhnúť sa konkurzu. V niektorých prípadoch môže dokonca zachrániť podnik pred úplným finančným krachom.

Platobná neschopnosť je ekonomickým ukazovateľom, ktorý vypovedá o neschopnosti plniť si svoje záväzky voči dodávateľom. V prípade, že platobnú neschopnosť zapríčinili odberatelia, hovoríme o druhotnej platobnej neschopnosti.

Keď fyzická osoba alebo spoločnosť splní kritériá na vyhlásenie platobnej neschopnosti, musí to oznámiť príslušným orgánom. Je dôležité poznamenať, že platobne neschopný podnik nemusí byť nevyhnutne v úpadku, ale je na ceste k bankrotu, ak sa nerealizuje plán na reštrukturalizáciu financií.

Zložky procesu insolvencie

Kľúčovými zložkami procesu platobnej neschopnosti sú:

 1. finančná analýza – s cieľom určiť, v akej finančnej situácii sa podnik alebo fyzická osoba nachádza, insolvenčný správca analyzuje ich príjmy, majetok, dlhy a iné finančné záväzky
 2. finančný výkaz – po analýze finančného stavu podniku poskytne správca konkurznej podstaty veriteľom podniku podrobný finančný výkaz
 3. vyjednávanie – insolvenčný správca bude v mene podniku alebo fyzickej osoby rokovať s veriteľmi a pokúsi sa dosiahnuť plán splácania, ktorý najlepšie zodpovedá ich súčasnej finančnej situácii
 4. reštrukturalizácia – po ukončení procesu vyjednávania začne insolvenčný správca proces reštrukturalizácie dlhov a aktív s cieľom zmierniť finančné bremeno podniku alebo jednotlivca
 5. súdne konanie – v niektorých prípadoch si proces platobnej neschopnosti môže vyžadovať, aby sa osoba alebo podnik dostavili na súd s cieľom oficiálne vyhlásiť platobnú neschopnosť

Po začatí insolvenčného konania je dôležité, aby podnik alebo fyzická osoba podnikli potrebné kroky na obnovu svojich financií. To zahŕňa splatenie dlhov v súlade so splátkovým plánom, ktorý bol dohodnutý. Taktiež to zahŕňa vypracovanie spoľahlivého finančného plánu, ktorý zabezpečí, aby sa v budúcnosti neopakovali rovnaké chyby.

Insolvencia nie je vždy zlá vec. So správnym vedením môže byť pre podniky a jednotlivcov príležitosťou, ako sa dostať z finančných problémov a posunúť sa vpred k lepšej budúcnosti. Je dôležité vyhľadať kvalifikované poradenstvo a pomoc, aby sa zabezpečili najlepšie finančné riešenia.

Predĺženie odkladu splátok

Odklad splátok je bežná dohoda medzi bankami a klientmi, ktorá umožňuje zachovanie úverového vzťahu v prípade, že klient má dočasné problémy so splácaním svojho úveru. V tomto prípade sa splatnosť nasledujúcej splátky posunie a celková doba splácania sa predĺži o dobu, na ktorú boli splátky odložené. Nie je však odpustená žiadna časť úveru. 

Ľudia, ktorí majú uzavreté úverové zmluvy s určitými bankami, nebankovými inštitúciami alebo lízingovými spoločnosťami, môžu požiadať o predĺženie odkladu splátok prostredníctvom webových stránok týchto finančných inštitúcií. 

Odklad splátok alebo zníženie ich výšky má významný dopad na budúce splátky úveru. Ak klient požiada o odloženie splátok, úver sa mu bude počas tohto obdobia stále úročiť a následne sa tieto úroky budú začleňovať do splátok po skončení odkladu. V prípade, že sa klient dostane do situácie, v ktorej nie je schopný splácať úver, je pre neho dôležité kontaktovať banku čo najskôr, aby sa problém nedostal do väčšej závažnosti a aby sa dal rýchlo vyriešiť.

Čo so sebou obnáša pôžička na preklenutie platobnej neschopnosti?

Preklenovací úver je vhodným riešením pre spoločnosti v ťažkostiach. Hoci úroková sadzba tohto typu úveru môže byť vyššia, jeho hlavnou výhodou je, že podobne ako súkromné pôžičky ponúka rýchly prístup k finančným prostriedkom a dá sa ľahko získať. A nielen to, ponúka aj flexibilitu a splátkový kalendár, ktorý možno prispôsobiť jedinečným finančným potrebám každej spoločnosti.

Pred prijatím úveru na preklenutie platobnej neschopnosti je potrebné zvážiť niekoľko vecí.

 • Po prvé, termíny splátok treba brať vážne a dodržiavať ich načas. To znamená zabezpečiť, aby boli splátky úveru splnené včas a v požadovanej výške.
 • Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že veritelia môžu podniknúť právne kroky, ak človek nebude splácať. Preto je nevyhnutné porozumieť podmienkam úveru.
 • Okrem toho môže preklenovací úver zvýšiť sumu, ktorú spoločnosti dlhujú veriteľom, a predstavovať ďalšie finančné ťažkosti. Prijatie pôžičky by sa tiež malo považovať za poslednú možnosť. Spoločnosti by mali pred zvažovaním pôžičky vyčerpať rôzne spôsoby prístupu k finančným prostriedkom.

Na záver možno konštatovať, že prijatie pôžičky na preklenutie platobnej neschopnosti môže byť pre podniky vo finančných ťažkostiach reálnym zdrojom financovania. Jednou z pôžičiek, ktorú podniky môžu použiť na preklenutie finančných problémov, je aj Finzo pôžička.

Hoci s týmto typom úveru sú spojené určité riziká, poskytuje rýchly prístup k finančným prostriedkom. Taktiež môže byť prispôsobený jedinečným finančným potrebám spoločnosti. Preto je dôležité pred prijatím akýchkoľvek záväzkov porozumieť podmienkam úveru.

Pôžička môže pomôcť podnikom v problémoch preklenúť finančné ťažkosti.
Pôžička môže pomôcť podnikom v problémoch preklenúť finančné ťažkosti.

Kedy je podľa zákona dlžník v omeškaní záväzku?

Túto problematiku upravuje Obchodný zákonník (konkrétne v § 365). Kedy je podľa súčasne platnej legislatívy odberateľ, ktorý nepreplatil načas faktúru, v omeškaní?

 • odberateľ je v omeškaní, ak neuhradí faktúru najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia
 • ak plnenie (poskytnutie služby alebo dodanie tovaru) nastalo neskôr ako bola faktúra doručená (30-dňová lehota pre odberateľa na splatenie faktúry beží od tohto dňa)
 • v praxi býva časté, že presný dátum doručenia faktúry nie je jasný – v takom prípade platí predošlý bod, čiže dlžník je v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia
 • odberateľ je v omeškaní až dovtedy, kým faktúru nesplatí, alebo neposkytne iné náhradné plnenie

Problém s nedostatkom peňazí na poctivé a včasné plnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom to nevyrieši. Existujú však úroky z omeškania, ktoré má veriteľ zo zákona nárok si účtovať.

Aké vysoké úroky z omeškania si možno nárokovať?

Ak je odberateľ v omeškaní s platbou faktúry, veriteľ má právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške, ktorú si dohodli v zmluve. Úroky možno žiadať bez toho, aby veriteľ na to odberateľa meškajúceho s platbou upozornil.

V prípade, ak s odberateľom nedošlo k určeniu výšky úrokov v zmluve, platí nariadenie vlády SR, ktoré stanovuje sadzbu zákonných úrokov z omeškania. V súčasnej dobe je táto sadzba stanovená na 9,75 % ročne.

Ako je možné vymáhať neuhradené pohľadávky?

Neuhradené pohľadávky je možné vymáhať:

 • mimosúdnym vymáhaním pohľadávky –  zaslaním upomienky dlžníkovi, vyzvaním dlžníka k úhrade telefonicky alebo osobne, vymáhaním prostredníctvom inkasných spoločností, postúpením pohľadávok – tzv. faktoring, mediáciou (v prípade dohody sa môže dlžníkovi určiť splátkový kalendár)
 • súdnym vymáhaním pohľadávky – pri súdnom vymáhaní treba požiadať súd o vydanie platobného rozkazu; je potrebné súdu doložiť všetky doklady k danému prípadu (objednávky, dodacie listy, faktúry, upomienky); platobný rozkaz sa vydáva do 10 dní a je možné ho exekvovať
 • exekučné vymáhanie pohľadávok – je realizované prostredníctvom Exekútorského úradu podľa ustanovení Exekučného poriadku

Ak pohľadávky v podniku zostanú dlho nezaplatené, môže sa stať, že firma nebude schopná platiť svoje záväzky včas. To môže viesť k druhotnej platobnej neschopnosti firmy, ktorá vzniká v dôsledku nezaplatených faktúr od odberateľov.

Ako možno preklenúť druhotnú platobnú neschopnosť?

V záujme hladkého chodu biznisu bez zbytočných prestojov a taktiež kvôli udržaniu dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, sa jednoducho nedá čakať na rozhodnutie súdu na vydanie platobného rozkazu nedisciplinovanému odberateľovi.

Navyše, tak, ako si veriteľ má právo účtovať úroky z omeškania, presne takisto ich má právo si účtovať aj dodávateľ, ktorému – i keď nie vlastným zavinením – dlží zasa veriteľ.

Často je preto potrebné pristúpiť k náhradným riešeniam vo forme získania finančných prostriedkov na úhradu dodávateľských faktúr z cudzích zdrojov. V zásade existujú tri možnosti, ako preklenúť svoju druhotnú platobnú neschopnosť:

 • obchodný úver
 • úver z banky
 • pôžička od nebankovej spoločnosti

V nasledujúcich odstavcoch sa možno bližšie zoznámiť s výhodami jednotlivých možností. Okrem týchto typov pôžičiek môžu odľahčiť finančné ťažkosti aj pôžičky pre dlžníkov v registri či rýchle pôžičky pre každého.

Možnosti úverov na preklenutie platobnej neschopnosti

Obchodný úver, patrí síce medzi jedno z najlepšie fungujúcich a mnohokrát aj najvýhodnejších riešení, no nie je prístupné pre každého. Najmä ak ide o začínajúceho živnostníka alebo príliš „malého hráča“ na trhu.

Obchodný úver totiž predpokladá takmer vždy vysoko nadštandardne dôveryhodný vzťah medzi dvoma obchodnými partnermi. Takéto riešenie je bez vzájomnej dôvery nepredstaviteľné!

Dostupnejšou voľbou teda môže byť získanie úveru v niektorom z bankových domov. Z hľadiska celkovej RPMN je to aj pomerne výhodné riešenie.

Ak je niekto spoľahlivým klientom banky, ktorý už navyše v minulosti bez problémov splatil predošlý úver, banka pravdepodobne bude vedieť ponúknuť aj výhodnejšie podmienky a priaznivejší úrok. Banky však majú vo všeobecnosti svoje kritériá na posudzovanie bonity nastavené pomerne vysoko.

Je viac ako pravdepodobné, že banka vyhodnotí takého klienta ako úverovo nespôsobilého a žiadosť o úver zamietne! Nehovoriac o situácii, ak je niekto príliš „zaúverovaný“ alebo sa v minulosti dopustil prehrešku voči splátkovému kalendáru. Banky si všetko nájdu v úverových registroch a výsledok bude totožný: na úver môže človek zabudnúť!

V takom prípade je veľmi rozumným riešením získanie pôžičky od niektorej z nebankových spoločností. Tie často vôbec nenazerajú do úverových registrov a vo väčšine prípadov bonitu vyhodnotia ako vyhovujúcu.