Pôžičky na zmenku – prečo sa im vyhnúť?

pozicky-na-zmenku

Tiesnivá finančná situácia niekedy dovedie človeka k riešeniam, ktoré môžu byť rizikové. Jedným z nich je napríklad aj pôžička na zmenku. Hoci tento typ pôžičiek je už niekoľko rokov nezákonný, napriek tomu sa nájdu poskytovatelia, ktorí pôžičky na zmenku ponúkajú. Čo je zmenka a aké sú jej riziká?

Zmenka je cenný papier, na ktorom je uvedené, že sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí v dohodnutom čase a dohodnutým spôsob.

Ak to dlžník je schopný splniť, veľké problémy zrejme nehrozia. Problém však je pri omeškaní so splatením. Pri zmenke totiž dlžník ručí svojim majetkom, o ktorý môže v najhoršom prípade aj prísť.

Veľkým rizikom je tzv. bianko zmenka. Ide o zmenku, ktorá nemá vyplnenú sumu, ktorú za ňu má dlžník zaplatiť. Jej podpísaním sa dlžník dobrovoľne zaväzujete vrátiť dopredu neurčenú sumu peňazí.

Pôžičky na zmenku nie sú bez rizika

V minulosti patrili pôžičky na zmenku k obľúbeným produktom, ktorý radi vyhľadávali dlžníci aj poskytovatelia pôžičiek.

Treba však podotknúť, že pôžičky na zmenku sú podľa zákona od roku 2013 zakázané. Túto problematiku upravuje zákon o spotrebiteľských úveroch.

pohľadu poskytovateľa pôžičky ide o jeden z najspoľahlivejších a najmenej rizikových spôsobov ručenia. Vymáhateľnosť vyplatenia zmenky je vysoká. Veriteľ nemá dôvod na prehnané obavy, že by svoje požičané peniaze nezískal späť.

Pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, sú pôžičky podmienené ručením zmenkou príťažlivé. Dajú sa vybaviť skutočne veľmi rýchlobez zbytočných byrokratických prieťahov.

Netreba pri nich preukazovať výšku svojich príjmov, ani predkladať výpisy z bankového účtu. Veriteľa nezaujíma ani účel, na ktorý dlžník chce požičané finančné prostriedky použiť. 

Vo väčšine prípadov ani nenahliada do úverového registra, či nefigurujete na čiernom zozname neplatičov. Netreba si hľadať ručiteľov, ani zakladať svoj hnuteľný či nehnuteľný majetok.

Pri pôžičkách na zmenku hrá dlžník takzvane vabank

K rýchlym peniazom sa takto môžu skutočne ľahko dostať aj nezamestnaní, nezarábajúci podnikatelia, či starobní alebo invalidní dôchodcovia.

Poskytovatelia pôžičiek tvrdia, že takáto pôžička je bez akéhokoľvek ručenia, ale to nie je celkom pravda. V skutočnosti dlžník ručí zmenkou. To znamená, že vlastne ručí potenciálne celým svojím súkromným majetkom.

 • Ak dlžník nie je schopný platiť sľúbené splátky, veriteľ môže začať právne kroky na vymáhanie dlhu. Aj keď dlžník nakoniec pôžičku splatí, veriteľ mu môže vymerať poplatky za omeškanie a úroky, ktoré môžu zvýšiť náklady na pôžičku.
 • Ďalším potenciálnym rizikom sú nepredvídané finančné ťažkosti. Dlžník môže mať ťažkosti so splácaním sľúbených splátok v dôsledku neočakávanej choroby alebo straty zamestnania. Ak dlžník nedokáže jednoducho splácať, veriteľ môže podniknúť právne kroky, ako je uvedené vyššie. To by mohlo viesť k nepríjemnej a nákladnej situácii pre obe strany.
 • A napokon, ak niektorá zo strán koná nečestne alebo nesúhlasí s podmienkami jasne uvedenými v zmenke, pôžička by mohla byť predmetom sporov. Ak sa strany nedokážu dohodnúť na podmienkach pôžičky, môže vzniknúť spor, ktorý môže viesť k súdnemu konaniu a nevyriešeným konfliktom.

Rovnako ako pri všetkých zmluvách o pôžičke je dôležité prečítať si a pochopiť podmienky zmenky pred jej podpisom. Uzatvorenie zmluvy bez úplného pochopenia dôsledkov môže viesť k nákladným chybám a to tak pre veriteľa, ako aj pre dlžníka. Pred rozhodnutím o uzavretí pôžičky na zmenku je dôležité zvážiť riziká spojené s ňou.

Čo je zmenka?

Pôžička na zmenku je zmluva medzi dvoma stranami, v ktorej sa jedna strana zaväzuje splatiť dlh k určitému dátumu v budúcnosti. Ide o právne záväznú dohodu, zvyčajne medzi fyzickou osobou a veriteľom, hoci takúto dohodu môžu uzavrieť aj podniky.

A čo je zmenka? Zmenka je cenný papier, na ktorom je uvedené, že sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí.

Zmenku vždy vystavuje veriteľ, teda subjekt, ktorý požičiava peniaze. Dlžník, čiže osoba, ktorá si požičiava, jej podpísaním potvrdzujete svoje záväzkové vyhlásenie. Toto vyhlásenie vyplýva z vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

To v praxi znamená, že dlžník podpísaním zmenky vyhlasuje, že za zmenku zaplatíte veriteľovi dohodnutú sumu peňazí vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom.

Je to písomný prísľub zaplatiť určitú peňažnú sumu v stanovený deň na účet určenej osoby.

Zmenka predstavuje dokument, ktorý sa používa na prevod peňazí z jednej strany na druhú. Zvyčajne obsahuje:

 • meno platiteľa
 • sumu peňazí, ktorá sa má zaplatiť
 • dátum platby
 • meno príjemcu
 • môže obsahovať aj informácie, ako je úroková sadzba, poplatky z omeškania a druh meny

Podľa slovenského práva treba, aby zmenku podpísal platiteľ a aby obsahovala všetky potrebné údaje. Zmenku tiež musia potvrdiť dvaja svedkovia. Svedkovia musia dokument podpísať, aby bol právne záväzný.

Pozor na bianko zmenku!

Reč bola zatiaľ o tom, čo je zmenka. Teda tá klasická zmenka, ktorá sa zvyčajne využíva pri krátkodobých pôžičkách na nižšie sumy. V nej musí byť uvedené kto, komu a koľko peňazí dlží. Tiež nesmie chýbať dátum vyplnenia zmenky, dátum jej splatnosti, spôsob a podmienky úhrady.

V niektorých prípadoch môže byť zmenka nevyplnená, čo znamená, že neobsahuje žiadne konkrétne údaje o platbe alebo o tom, kedy sa má uskutočniť. Vtedy ide o tzv. bianko zmenku, s ktorou sa možno stretnúť najmä pri úverových produktoch v nebankovom sektore. A tá už so sebou nesie väčšie riziko.

Bianko zmenka je taká zmenka, ktorá nemá vyplnenú sumu, ktorú za ňu má dlžník zaplatiť. Jej podpísaním sa dlžník dobrovoľne zaväzujete vrátiť dopredu neurčenú sumu peňazí.

Sumu na bianko zmenku je oprávnený zapísať len veriteľ za vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

V niektorých prípadoch môže byť zmenka nevyplnená, čo znamená, že neobsahuje žiadne konkrétne údaje o platbe alebo o tom, kedy sa má uskutočniť.

Bianko zmenka so sebou prináša určité riziká. Napríklad, ak obe strany nemajú úplne jasno v podmienkach dohody, môžu v budúcnosti vzniknúť potenciálne problémy, ak niektorá zo strán odmietne splniť sľub. Okrem toho nedostatočne jasné termíny splatnosti môžu viesť k sporom, čo spôsobuje ďalšie ťažkosti.

Tiež sa jedna strana môže pokúsiť využiť druhú stranu tým, že stanoví platobné podmienky, ktoré budú pre ňu výhodné, alebo bude požadovať platbu za službu, ktorá nikdy nebola poskytnutá.

Pri bianko zmenke môže dlžník výrazne preplatiť požičanú sumu

Ak niekto ručí bianko zmenkou, podpíše listinu, na ktorej nie je napísaná žiadna výška sumy budúceho záväzku vyplývajúceho z poskytnutia pôžičky. Sumu do nej zapíše veriteľ napríklad vtedy, keď dlžník prestane platiť dohodnuté mesačné splátky – teda poruší splátkový kalendár.

Riziko bianko zmenky spočíva v tom, že sa stáva splatnou v momente, keď dlžník prestane platiť dohodnuté splátky. Veriteľ má potom právo vymáhať zvyšnú, ešte nesplatenú časť pôžičky.

Na bianko zmenku tak napíše nielen sumu istiny so zmluvne dohodnutými úrokmi, ale môže pripísať aj rôzne poplatky či sankcie za omeškanie splácania. Konečná výška pohľadávky môže teda výrazne prevýšiť sumu pôvodne požičaných peňazí.

Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sú typom zmluvy o pôžičke, pri ktorej je dlžníkovi vystavená zmenka podpísaná ručiteľom, v ktorej je uvedená výška pôžičky a podmienky splácania.

Pri uzatvorení zmenkovej pôžičky je veriteľ povinný požičať dlžníkovi peňažnú sumu uvedenú na zmenke. Dlžník je za to povinný zaplatiť vopred určenú sumu v určenom čase a určeným spôsobom.

Zmenky musia obsahovať určité údaje vrátane:

 • výšky pôžičky
 • úrokovej sadzby
 • lehoty splatnosti
 • spôsobu platby
 • prípadných doložiek stanovujúcich zmluvnú pokutu za oneskorené platby

Veriteľ má právo požadovať úplné splatenie pôžičky bez akéhokoľvek upozornenia alebo inej podmienky, ak dlžník neuhradí splátku.

V prípade, že dlžník nesplní svoje finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžičke, veriteľ má právo požadovať, aby za splatenie ručil zmenkový ručiteľ. Ručiteľ zodpovedá veriteľovi za celú sumu úveru vrátane istiny aj prípadných splatných úrokov.

Zmenka – vzor

Každá zmenka, či už vlastná alebo cudzia, musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Vzor zmenky môže vyzerať napríklad aj takto:

Zmenka – vzor

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)
Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….

sumu slovom …………………………………………..

Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky, budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, a to spoločnosťou ………. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Každá zmenka teda musí obsahovať náležitosti, ktoré stanovuje zákon. Ak zmenka neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, možno ju vyhlásiť za neplatnú.

Pôžička od súkromnej osoby – poskytujem pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku požičiavajú aj súkromní investori alebo súkromníci. „Poskytujem pôžičky na zmenku“ – znie väčšinou inzerát od súkromných osôb poskytujúcich pôžičky na zmenku.

Inzeráty na pôžičku od súkromnej osoby možno nájsť napríklad na internete na všeobecných inzertných portáloch alebo priamo na weboch špecializujúcich sa na sprostredkovanie súkromnej inzercie.

Ak už sa človek rozhodne prijať pôžičku od súkromnej osoby, treba sa mať na pozore a preverovať. Ide totiž o neregulovaný trh, kde sa môžu vyskytnúť aj podvodné ponuky.

Bezpečnejší typ pôžičky od súkromnej osoby predstavujú tzv. kolektívne pôžičky, známe ako peer-to-peer (P2P). Pôžičky od ľudí pre ľudí totiž zvyčajne zastrešuje platforma, ktorá spája súkromných investorov s tými, ktorí si chcú požičať peniaze.

Každá sprostredkovateľská platforma má zvyčajne nastavený svoj systém. Zvyčajne však aj v tomto prípade ide o pôžičku od súkromnej osoby, ktorá nevyžaduje ručiteľa ani zabezpečenie nehnuteľnosťou. Spravidla však overujú bonitu žiadateľov aj záznamy v úverovom registri.

Na čo si dať pozor pri pôžičkách od súkromných osôb

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky lákajú často na slogany typu „poskytujem pôžičku ihneď, bez ručiteľa či bez dokladovania príjmu“. Hoci takéto ponuky znejú lákavo, treba sa mať vždy na pozore. Obozretnosť je na mieste hlavne pri výške úroku. Pôžičky od súkromných osôb totiž patria k najdrahším na trhu.

Pozor si treba dať aj na spôsob ručenia. Pôžičky od súkromných osôb s ručením zmenkou patria práve medzi tie rizikové. Pri zmenke totiž dlžník ručí zvyčajne celým svojim majetkom, v prípade nesplácania sa tak môže dostať do veľkých finančných problémov či prísť dokonca aj o strechu nad hlavou.

Poskytovanie pôžičiek od súkromných osôb nie je regulované zákonom a nepodlieha ani dohľadu Národnej banky Slovenska. Môžu sa tu preto vyskytovať aj podvodné ponuky, pôžičky od súkromných osôb preto patria k rizikovým spôsobom požičiavania peňazí.

Pôžičky na zmenku od súkromného investora môžu byť rizikové, preto je dôležité pridŕžať sa niektorých rád:

 • vyhýbať sa akýmkoľvek poplatkom
 • nikdy neplatiť poplatky vopred v prípade neznámeho súkromného inzerátu
 • požičiavať len na overenú a notársky spísanú zmluvu o pôžičke
 • nepožičiavať na príliš dlhú dobu splatnosti
 • dať si pozor na celkovú sumu preplatenia
 • porovnať viacero ponúk

Pôžičky na zmenku od súkromného investora majú výhody v tom, že sú väčšinou bez overovania príjmu a sú bezúčelové, teda je možné použiť ich na čokoľvek.

Súdy o nárokoch zo zmenky rozhodujú v skrátenom konaní

Vzhľadom na legitímne právo veriteľa na zaplatenie tejto pohľadávky nasleduje v takomto prípade takmer vždy štandardný postup. Veriteľ sa obráti na súd, ktorý na základe zmenky vydá zmenkový platobný rozkaz. Zmenka je jednoznačným dôkazom záväzku dlžníka.

Ak tento platobný rozkaz nedokáže dlžník splniť, na scénu nastupuje exekútor. Ten uloží exekúciu prakticky na všetko, čo mu zákonné limity dovoľujú.

V prípade riadneho splácania a dodržiavania splátkového kalendára sa dlžník nemusí obávať. Veriteľ si totiž nemôže svojvoľne robiť, čo chce len preto, že mu dlžník podpísal bianko zmenku.

Musí totiž rešpektovať všetky ustanovenia dohodnuté v zmluve o pôžičke. Keby to tak nebolo, mohlo by ísť o úžeru. Na tú si treba dať pozor najmä pri pôžičkách od súkromných osôb. Tie totiž nereguluje zákon.