Požičanie peňazí s istotou – základom je zmluva o pôžičke a jej prečítanie

Požičanie peňazí či už blízkym alebo cudzím osobám môže predstavovať vždy tak trochu risk. Môže sa totiž stať, že dlžník peniaze nevráti a domôcť sa ich bez toho, aby bol záväzok spísaný na papieri, je takmer nemožné. Riešením je spísať zmluvu o pôžičke.

V banke či pri nebankových pôžičkách spoločnosti vždy podpisujú z dlžníkom úverovú zmluvu. Avšak medzi súkromnými osobami nie je zmluva o pôžičke povinnosťou. Avšak spísať finančný záväzok sa odporúča.

V zmluve o pôžičke sú totiž uvedené podmienky pôžičky a povinnosti oboch strán. Podpisom zmluvy o pôžičke sa každá strana zaväzuje dodržiavať to, čo je v nej napísané, ak by došlo k akýmkoľvek sporom.

Požičanie peňazí treba vždy ošetriť zmluvou o pôžičke

V modernom svete je čoraz ťažšie nájsť finančné prostriedky na veľké projekty alebo investície. Keďže banky sprísňujú svoje kritériá poskytovania úverov a celý proces sa stáva náročnejším, atraktívnou možnosťou pre záujemcov o pôžičky sa stali nebankoví veritelia.

Nebankové pôžičky môžu poskytnúť veľké sumy peňazí rýchlo a bez problémov spojených s tradičnými bankami.

Pri hľadaní nebankovej pôžičky je dôležité venovať čas prieskumu rôznych dostupných možností a zvážiť všetky výhody a nevýhody požičania peňazí.

Pred tým, ako sa človek zadlží by si mal dobre zvážiť tieto veci:

 • Úver by mal nielen pokryť náklady, ale mal by byť tiež prispôsobený finančnej situácii žiadateľa a dlhodobým cieľom.
 • Pri čerpaní úveru treba uzatvoriť zmluvu o pôžičke. Uviesť tu treba podmienky pôžičky, povinnosti dlžníka a práva veriteľa. Podpisom zmluvy o pôžičke obe strany súhlasia so všetkými podmienkami, zmluva predstavuje právny záväzok.
 • Zmluvu o pôžičke treba dobre prečítať a uistiť sa, že obsahuje presné údaje, bez skrytých poplatkov alebo ustanovení, ktoré by mohli neskôr splácanie pôžičky sťažiť.

Pri čerpaní úveru sa treba uistiť, že úver spĺňa potreby žiadateľa. Poskytovatelia nebankových pôžičiek často ponúkajú flexibilnejšie podmienky ako banky, tak možno prispôsobiť úver potrebám klienta.

Čo je to zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje právne záväznú zmluvu medzi dvoma alebo viacerými stranami, v ktorej sa dlžník zaväzuje vrátiť veriteľovi určitú sumu peňazí počas stanoveného obdobia spolu s úrokmi alebo inými dohodnutými poplatkami.

Zmluvy o pôžičke sa používajú na rôzne účely, okrem iného na financovanie kúpy domu, získanie finančných prostriedkov na podnikanie či požičanie peňazí medzi súkromnými osobami.

Zmluva o pôžičke ba mala obsahovať tieto údaje:

 • meno, adresu a kontaktné údaje veriteľa a dlžníka
 • presnú výšku pôžičky, počet splátok, výšku každej splátky a lehotu splatnosti
 • úrokovú sadzbu, podmienky splácania a stanovený poplatok za oneskorené platby
 • prípadné zabezpečenie pôžičky aj s opisom majetku na zabezpečenie pôžičky
 • pri pôžičke viazanej na účel treba do zmluvy o pôžičke napísať aj účel pôžičky a prípadné obmedzenia použitia požičaných peňazí
 • podpisy veriteľa aj dlžníka a datované podpisy všetkých ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na zmluve o pôžičke

Okrem toho môžu niektoré zmluvy o pôžičke obsahovať aj ustanovenia týkajúce sa ochrany pred konkurzom alebo platobnou neschopnosťou a doložku o riešení sporov.

V závislosti od typu úveru môžu zmluvy obsahovať aj ďalšie podmienky, ktoré musí dlžník splniť, prípadne informácie o type zábezpeky.

Pri vypracúvaní zmluvy o pôžičke treba dodržiavať platné právne usmernenia a predpisy. Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník. Hoci zákon presne nestanovuje aké náležitosti by mala zmluva obsahovať, oplatí sa mať ju v písomnej podobe.

Nesprávne spísaná zmluva či taká, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi nemusí byť platná. Preto by si obe strany mali pred uzavretím zmluvy o pôžičke vyžiadať právneho poradcu a zmluvu pred podpisom dobre preštudovať.

Zmluva o pôžičke chráni obe strany

Ľudia vo finančnej tiesni alebo tí, čo potrebujú rýchlo peniaze často prilákajú inzeráty typu „poskytujem pôžičky s najnižším úrokom“ a podobne. V bankách či nebankových spoločnostiach pri požičaní peňazí treba automaticky uzavrieť úverovú zmluvu.

Čo však ak príde s ponukou „poskytujem pôžičky“ niekto zo známych či súkromný investor. Hoci to zákon nekáže, zmluvu o pôžičke je dobre uzavrieť aj v prípade súkromných pôžičiek.

Pri požičaní peňazí treba podpísať zmluvu o pôžičke, ktorá chráni obe zúčastnené strany. Zmluva o pôžičke slúži ako právne záväzná zmluva s uvedenými podmienkami pôžičky. Zároveň zabezpečuje informácie pre obe strany o prípadných sporoch, ktoré by mohli vyplynúť z neplnenia zmluvných podmienok.

Zmluva o pôžičke stanovuje:

 • podmienky splácania, očakávaný dátum splatnosti, výška účtovaných úrokov a prípadné poplatky. Stanovuje tiež dohodu medzi veriteľom a dlžníkom o použití finančných prostriedkov. Môže pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam alebo sporom medzi oboma stranami po dokončení pôžičky.
 • obmedzenia alebo podmienky, na ktorých sa obe strany dohodli. Môže ísť o obmedzenia spôsobu použitia finančných prostriedkov (napr. nie na obmedzené účely ako hazardné hry alebo návykové látky) alebo podmienky ako poplatok za predčasné splatenie alebo zvýšenie úrokových sadzieb, ak sa pôžička nesplatí včas.

Dôležitým dôvodom, prečo pri požičiavaní peňazí spísať zmluvu o pôžičke, je zabezpečenie dodržiavania podmienok.

Zmluva o pôžičke umožňuje dlžníkovi oboznámiť sa so všetkými platnými podmienkami a poplatkami spojenými s pôžičkou. To umožňuje dlžníkovi prijať informované rozhodnutie týkajúce sa pôžičky a predchádza akýmkoľvek neskorším prekvapeniam alebo nedorozumeniam.

Napokon, zmluva o pôžičke môže tiež umožniť jednoduché riešenie akýchkoľvek budúcich sporov týkajúcich sa pôžičky. Ak sa dlžník a veriteľ nezhodnú na podmienkach pôžičky, zmluva sa môže stať referenčným bodom na vyriešenie problému.

Podpis zmluvy o pôžičke každú zo strán zaväzuje dodržiavať náležitosti v nej napísané, ak by došlo k akýmkoľvek sporom.

Zmluva o pôžičke – vzor

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník. Nevyžaduje sa síce jej písomná forma, avšak v prípade sporu je dobré mať zmluvu v písomnej forme. Zmluva o pôžičke (vzor nižšie) môže vyzerať aj takto:

ZMLUVA O PÔŽIČKE

(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Veriteľ:

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť: slovenská

(ďalej len „veriteľ“)

Dlžník:

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:slovenská

(ďalej len „dlžník“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy o pôžičke

 • Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške:  EUR (slovom: ) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

(ďalej len „dlh“)

Článok II

Spôsob poskytnutia peňazí

 1. Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti.
 2. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.

Článok III

Zmluvný úrok

 • Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

Článok IV

Vrátenie pôžičky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do .
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.

Článok V

Ďalšie práva a povinnosti

 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

v , dňa 

……………………………………………………
Dlžník

……………………………………………………

Na stiahnutie vzor zmluvy o pôžičke vo worde možno nájsť tu:

Hoci zákon to nevyžaduje, odporúča sa každé požičanie peňazí ošetriť zmluvou o pôžičke.

Čo možno dohodnúť v zmluve o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje dôležitý právny dokument medzi veriteľom a dlžníkom s jasne uvedenými podmienkami pôžičky. Zmluvy o pôžičke sa bežne používajú, keď dlžník alebo veriteľ potrebuje finančné prostriedky na určitý účel.

Spisuje sa pri bankových aj nebankových pôžičkách, uzavrieť zmluvu o pôžičke sa odporúča aj pri požičiavaní peňazí od súkromného investora.

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník, možno ju uzatvoriť medzi dvomi fyzickými alebo právnickými osobami. Zmluva o pôžičke na jednej strane zaväzuje veriteľa, že poskytne finančné prostriedky dlžníkovi, na druhej strane sa v nej dlžník zaväzuje požičané peniaze riadne a včas vrátiť.

Zmluvu o pôžičke možno dohodnúť ako peňažnú alebo nepeňažnú. V tej peňažnej si možno dohodnúť aj úroky. Pri nepeňažnej pôžičke možno dohodnúť namiesto úrokov plnenie primeraného množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Treba, aby obe strany pred podpisom zmluvy o pôžičke porozumeli jej podmienkam. Zmluvu o pôžičke by si mali pozorne prečítať a pred podpisom by mali riešiť všetky otázky alebo obavy. Okrem toho treba zabezpečiť, aby bola zmluva o pôžičke v súlade so slovenským právom