Pôžička pre študentov stredných a vysokých škôl: na koho sa obrátiť?

pozicka-pre-studentov

Študenti denného štúdia na vysokej škole to s financiami nemusia mať jednoduché. Často na pokrytie nákladov spojených so štúdium, najmä denným, len brigáda nestačí. Mladí ľudia sa tak často ohliadajú aj po rôznych pôžičkách. Aké sú možnosti pôžičky pre študentov a ktorá je tá najvýhodnejšia pôžička?

Študenti sa môžu skúsiť pri financovaní štúdia uchádzať o rôzne štipendiá, alebo skúsiť požiadať o študentskú pôžičku. Najvýhodnejšiu pôžičku zrejme ponúka Fond na podporu vzdelávania.

Na ceste k vzdelaniu si môžu študenti pomôcť aj pôžičkou z banky. Viaceré banky už dnes ponúkajú pôžičku pre študentov zvyčajne so zvýhodneným úrokom či nižšími poplatkami, prípadne pôžičku pre mladých.

Nebankové spoločnosti vo svojej ponuke spravidla produkty cielené vyslovene na študentov alebo mladých ľudí nemajú. Avšak po takejto alternatíve môžu mladí siahať pre rýchlosť a jednoduchosť získania nebankovej pôžičky. Treba však v tomto prípade počítať s vyššími úrokmi.

Študentská pôžička ako riešenie

Chudobný ako študent – hovorieva sa niekedy medzi ľuďmi. A skutočne študenti zvyknú mať hlboko do vrecka. Hoci štátne vysoké školy ponúkajú vzdelanie bezplatne, náklady spojené so štúdium vysokej školy sa vedia vyšplhať celkom vysoko.

Mnoho študentov za štúdium odíde do iného mesta, a tak popri nákladoch na učebné pomôcky, potrebuje zaplatiť aj bývanie, stravu a podobne. Často na pokrytie nákladov spojených so štúdium, najmä denným, len brigáda nestačí. Mladí ľudia sa tak často ohliadajú aj po rôznych pôžičkách.

Pomôcť im môže štát v podobe štipendií či študentskej pôžičky. O zvýhodnenú pôžičku pre študentov môžu vysokoškoláci požiadať z Fondu na podporu vzdelávania.

Požiadať môžu o klasickú študentskú pôžičku alebo o stabilizačnú pôžičku pre študentov, ktorí sa pripravujú na výkon regulovaného povolania. Fond na podporu vzdelávania ponúka pôžičky aj pedagógom.

Na ceste k vzdelaniu si môžu študenti pomôcť aj pôžičkou z banky. Viaceré banky už dnes ponúkajú pôžičku pre študentov zvyčajne so zvýhodneným úrokom či nižšími poplatkami. Hoci podmienky študentskej pôžičky bývajú miernejšie, banky zvyčajne vyžadujú ručiteľa – teda osobu s pravidelným príjmom.

Nie všetky banky ponúkajú produkty špeciálne cielené na študentov, avšak zvyčajne sa v každej banke nájde produkt cielený na mladých ľudí.

Výhodné pôžičky ponúkajú banky napríklad aj v podobe pôžičky pre mladých ľudí, ktorá má zvyčajne vekové obmedzenie. Medzi také napríklad patrí aj ČSOB pôžička pre mladých ľudí. Ide o hypotéku pre ľudí do 35 rokov s výhodnejšími podmienkami a možnosťou získať aj daňový bonus od štátu.

Hoci sú už bankové produkty pre študentov pomerne dostupné, zvyčajne k nim treba ručiteľa a tak najvýhodnejšiu pôžičku z ponuky nemôže získať každý. Niektoré situácie si vyžadujú pôžičku ihneď. Tu môže pomôcť nebanková spoločnosť.

Avšak tieto typy pôžičiek bývajú spojené s vyššími úrokmi, nejde priamo o produkty cielené na študentov, preto požičanie peňazí z nebankovej spoločnosti treba dobre zvážiť.

Pôžička pre študentov z banky či nebankovej spoločnosti?

Pri študentských pôžičkách sa žiadatelia často pýtajú na jej dostupnosť. V bankách môžu študentskú pôžičku využívať iba študujúci občania, schopní preukázať navštevovanie vysokej školy.

Študentskú pôžičku môže študent použiť len na účely dohodnuté s bankou v zmluvných podmienkach. Peniaze môže použiť na zaplatenie školného, internátu, učebné pomôcky, študijné pobyty a podobne.

Oveľa jednoduchšie prebieha celý proces u nebankových poskytovateľov, ktorých portfólio sa nešpecializuje na konkrétne skupiny obyvateľstva, ale ponúkané pôžičky sú určené všetkým, ktorí dokážu splniť nenáročné podmienky schválenia.

Zjednodušene povedané, pokiaľ nebanková spoločnosť žiadosť posúdi kladne, žiadateľ dostane peniaze bez ohľadu na to, či je študent alebo zamestnaný.

Nebankové produkty nebývajú cielené len na bonitných klientov, niektoré majú tak mierne podmienky, že o nich môžu skúsiť požiadať aj nezamestnaní, študenti či dôchodcovia.

Študenti stredných škôl majú možnosti limitované, v zásade pre nich žiaden produkt špeciálne ponúkaný nie je. Takže si musia zobrať (samozrejme ak sú plnoletí) niektorú z bezúčelových pôžičiek.

Študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania

Pre študentov zrejme najvýhodnejšiu pôžičku predstavuje študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania.

Žiadateľom môže byť každý študent:

 • dennej alebo externej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike
 • študent, ktorý študuje na vysokej škole v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka

Za prvé štúdium na vysokej škole sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou formou v magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu.

Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania môžu teda získať všetci študenti vysokých škôl, vrátane študentov doktorandského štúdia, ktorí spĺňajú kritéria.

Typy študentskej pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania ponúka niekoľko typov pôžičky pre študentov, ktoré sa od seba líšia tým, pre koho sú určené, maximálnou výškou pôžičky, požiadavkami na zabezpečenie či spôsobom splácania a podobne.

Typy pôžičiek:

 • pôžička pre študentov s ručiteľom – ide o bezúčelovú pôžičku, o ktorú môže požiadať študent I. až III. stupňa dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole na Slovensku či v zahraničí
 • študentská pôžička bez ručiteľa – ide o bezúčelovú pôžičku pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole na území Slovenskej republiky a doteraz nemal poskytnutú pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania; zároveň musí spĺňať aj jedno z ďalších kritérií, ktoré sa týkajú buď hmotnej núdze alebo študenta, ktorý vyrastal v detskom domove či v náhradnej starostlivosti; v čase žiadosti o pôžičku musí byť zapísaný do ročníka a zároveň nesmie mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách – žiadať o ňu môžu vysokoškoláci I. až III. stupňa štúdia v dennej formy, ktorí študujú na vysokej škole zaradenej medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok; pôžička musí byť zabezpečená ručiteľom; môže byť:
  • bezúčelová – ak je študent už zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada
  • účelovo viazaná – pre študentov, ktorý sú prijatí na štúdium, ale ešte neboli zapísaní, keďže podmienkou zápisu je úhrada školného; ide o pôžičku na úhradu školného, zvyšnú sumu po úhrade školného môže študent použiť aj na iné účely spojené so štúdiom
 • pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko

O študentské pôžičky na ďalší akademický rok možno žiadať do 30. septembra aktuálneho roka. Splatnosť pôžičky pre študentov býva zvyčajne od 5 do 10 rokov.

Stabilizačné pôžičky pre študentov zdravotníctva

Fond na podporu vzdelávania ponúka aj tzv. stabilizačné pôžičky, ktoré sú určené pre študentov študijných programov, ktoré ich pripravujú na výkon regulovaného povolania. Ide napríklad o študentov medicínskych a zdravotníckych odborov, ktorí sa pripravujú na výkon zdravotníckeho povolania.

Zoznam študijných programov a povolaní, pre ktoré možno požiadať o stabilizačnú pôžičku určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stabilizačné pôžičky sú založené na princípe, že ak sa študent po skončení štúdia zamestná vo vyštudovanom odbore v Slovenskej republike a bude vykonávať dohodnuté regulované povolanie, na ktoré sa štúdiom pripravoval, odpustia mu splatenie istiny pôžičky a nemusí platiť úroky.

Požičanie peňazí študentom umožňujú aj banky

Študentskú pôžičku z banky možno porovnať s bežnými spotrebnými úvermi, avšak býva výhodnejšia. Pôžičku pre študentov napríklad môže dlžník začať splácať až po skončení štúdia prípadne až začne pravidelne zarábať.

Študentskú pôžičku možno považovať za najvýhodnejšiu pôžičku aj pre jej výhodnejší úrok oproti bežným bankovým produktom.

Banky väčšinou poskytujú študentskú pôžičku vo výške od 650 eur do 10 000 eur so splatnosťou od 1 do 8 rokov. Požičané peniaze možno využiť napríklad na zaplatenie štúdia, učebné pomôcky, študijné pobyty, zaplatenie internátu či iné účely spojené so štúdiom.

Požičanie peňazí zo študentskej pôžičky má tiež svoje kritéria. Podmienkou je, aby:

 • bol žiadateľ študentom dennej formy vysokoškolského štúdia
 • mal vek od 18 do 26 rokov

K poskytnutiu študentskej pôžičky treba:

 • občiansky preukaz
 • ďalší doklad totožnosti
 • potvrdenie o návšteve školy

Pôžička pre študentov je pre študujúcich ľudí výhodná pre jej miernejšie podmienky a zvyčajne aj výhodný úrok, avšak zvyčajne vyžaduje ručiteľa – teda človeka s pravidelným príjmom, ktorý pomôže so splácaním pôžičky, zvyčajne ide o rodiča študenta.

Rýchla pôžička ihneď do 24 hodín

Nebankový produkt, ktorého pilierom je poskytnutie peňazí v najkratšom možnom termíne. Tento špeciálny produkt charakterizuje najmä jednoduchosť pri žiadaní o peňažné prostriedky. Požičanie peňazí je rýchle a vybavené online.

Po vyplnení a následnom odoslaní krátkej on-line žiadosti sa automaticky prechádza k posudzovaniu, pri ktorom sa rozhodne o schválení finančnej čiastky. Prevažná väčšina žiadostí býva posúdená s kladným výsledkom, pretože kritériá na získanie peňazí nie sú vôbec náročné. Po schválení poskytovatelia zvyčajne posielajú pôžičku ihneď žiadateľovi.

Pri procese schvaľovania sa nepozerá na spoločenskú kategóriu žiadateľa, skôr je dôležité poskytnúť spoločnosti všetky dôležité dokumenty, ktorých je minimum.

Pôžička, pri ktorej nepotrebujete ručiteľa, preukázanie účelovosti sa nevyžaduje a získať možno aj vyššie sumy, do 25 000 eur. Vhodná je aj pre študentov, ktorí vyhľadávajú finančnú pomoc a chcú sa obrátiť na zodpovedného veriteľa.

Pôžička pre mladých a študentov z banky

Niektoré banky ponúkajú študentské pôžičky ako samostatný produkt, iné majú výhodné úroky k pôžičke pre mladých alebo študentom umožnia využiť povolené prečerpanie účtu.

Pôžička pre mladých je úver, ktorý je buď primárne určený pre mladých, alebo je dostupný aj pre mladých ľudí. Zvyčajne býva určený pre vekovú kategóriu od 18 do 35 rokov.

Banky ponúkajú rôzne typy pôžičky pre mladých – od hypoték pre mladých, ktoré majú v porovnaní s inými hypotekárnymi úvermi lepši podmienky, až po mladomanželské pôžičky či bezúčelovú pôžičku pre mladých na čokoľvek.

V ponuke ČSOB banky napríklad ČSOB pôžičku cielenú pre študentov nemožno nájsť, avšak mladí ľudia môžu siahnuť napríklad po hypotéke pre mladých s výhodnejším úrokom a možnosťou získať daňový bonus od štátu.

Online pôžička pre mladých a študentov

Bez ručiteľa či dokladovania príjmov zvyčajne študentom požičajú skôr nebankové spoločnosti. V nich možno pomerne rýchlo vybaviť online pôžičku za miernejších podmienok, avšak zvyčajne s vyššími úrokmi ako v bankách.

Spravidla pri pôžičkách pre študentov potrebuje žiadateľ aj ručiteľa, ktorý s ním bude pôžičku splácať, napríklad rodiča. Bez ručiteľa možno získať niektoré nebankové pôžičky, ide však skôr o nižšie sumy s krátkou dobou splatnosti.

Takto možno získať pôžičku ihneď či iné typy skôr krátkodobých pôžičiek. Ide o dostupnú pôžičku aj pre študentov či pôžičku pre mladých, ktoré možno vybaviť aj jednoducho prostredníctvom internetu. Takéto online pôžičky sa hodia skôr na menšie výdaje, ide spravidla o niekoľko desiatok až stoviek eur.

Nie všetky nebankové spoločnosti poskytujúce tento druh úverov však požičajú aj študentom, a tak je ponuka pomerne obmedzená. Pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky by nemala chýbať ani obozretnosť. Ponúk na najlepšiu pôžičku je na trhu veľa, nie všetky sú však seriózne.