Úver a leasing vo firme – náklady, dane, výhody a nevýhody

Z hľadiska účtovníctva, daní ale aj iných nefinančných výhod či nevýhod je pre firmy veľký rozdiel medzi leasingom a úverom. Niektoré aspekty majú spoločné, najmä od zjednotenia odpisovania leasingu a úveru pri automobiloch, iné sú ale veľmi rozdielne.

Dnes sa pozrieme práve na rozdiely medzi klasickým úverom vo firme a leasingom. Okrem tých finančných, ako je spôsob účtovania a možnosť uplatnenia daňových nákladov, sa treba zamerať aj na praktické výhody a nevýhody. Niekedy sú totiž oveľa dôležitejšie…

Čo je úver

Pod pojmom úver sa myslí dočasné poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré je podmienené vrátením poskytovateľovi. Poskytnutím úveru vzniká vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, pričom tento vzťah musí mať písomnú podobu. V nej sú špecifikované vlastnosti úveru, ale aj spôsob a lehota, dokedy je potrebné úver vrátiť.

Podnikatelia môžu získať pre svoju činnosť viaceré druhy úverov:

 • podnikateľský úver na financovanie prevádzkových a investičných potrieb s pravidelným splácaním
 • kontokorentný úver na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov
 • revolvingový úver na financovanie pravidelne sa opakujúcich potrieb

Úver z pohľadu daní

Úver nie je príjmom, ktorý by bol predmetom dane z príjmu. Z takto získaných finančných prostriedkov firma neplatí daň, avšak už samotné použitie peňazí na niečo konkrétne môže byť dôvodom na uplatnenie výdavkov. Tie môžu byť zahrnované do základu dane a hovorí sa im aj daňové výdavky, alebo nezahrnované do základu dane, ktoré sa nemôžu ako daňové výdavky uznať.

Do prvej skupiny výdavkov patria:

 • výdavky za nákup tovaru
 • výdavky za nákup materiálu
 • výdavky na prijaté služby

Do druhej skupiny patria:

 • výdavky na obstaranie hmotného majetku spĺňajúce podmienky zákona
 • výdavky na obstaranie nehmotného majetku spĺňajúce podmienky zákona

Samotná platba úveru je síce tiež výdavkom, ale nejde o daňovo uznateľný výdavok. Platba úroku už daňovým výdavkom je.

Najčastejšie sa úver či leasing využívajú pri autách

Čo je leasing

Pojem leasing znamená prenájom majetku na vopred dohodnuté obdobie za odplatu vo forme leasingových splátok. Aj v prípade leasingu ide o právny vzťah a to medzi prenajímateľom a nájomníkom. Rovnako aj v tomto prípade je potrebné, aby šlo o vzťah v písomnej forme, ktorý má svoje vlastnosti.

Zásadný rozdiel medzi úverom a leasingom je, že majiteľom poskytnutého majetku za odplatu vo forme leasingových splátok je až do úplného splatenia leasingu prenajímateľ, čiže leasingová spoločnosť. Po zaplatení poslednej leasingovej splátky je možné si prenajatú vec odkúpiť za zostatkovú hodnotu, ktorá je vopred dohodnutá v leasingovej zmluve. Pri úvere ste majiteľom finančných prostriedkov priamo vy, ako podnikateľ.

Predmetom leasingu môžu byť:

 • automobily
 • stroje
 • zariadenia
 • nehnuteľnosti

Najčastejšie sú tieto tri typy leasingu:

 1. Finančný – ide o najčastejší typ leasingu, ktorý je založený na poskytnutí financovania zo strany leasingovej spoločnosti smerom k podnikateľovi, pričom na konci leasingového vzťahu príde k odkúpeniu financovaného majetku podnikateľom za zostatkovú cenu.
 2. Operatívny – v tomto prípade musí byť doba trvania leasingovej zmluvy kratšia ako životnosť tovaru či jeho odpisovanie, pričom leasingová spoločnosť v tomto prípade ponúka podnikateľovi na prenájom majetok, o ktorý sa zároveň aj stará a na konci leasingového vzťahu nepríde k odkúpeniu tohto majetku do rúk podnikateľa.
 3. Spätný – najmenej častý typ leasingu, pri ktorom dochádza k odkúpeniu majetku podnikateľa leasingovou spoločnosťou, ktorá mu za to poskytne finančné prostriedky; splácaním týchto finančných prostriedkov a následným konečným odkúpením majetku naspäť sa tento typ leasingu podobá na klasický finančný leasing.

Výhody a nevýhody leasingu z hľadiska účtovníctva

Najčastejšie sa formou leasingu financuje nákup automobilového a strojového parku. Na úvod je veľmi dôležité definovať si, o aký druh leasingu pôjde a až následne je možné ho porovnať s úverom.

Pri operatívnom leasingu je jedna veľmi dôležitá výhoda z pohľadu daní a účtovníctva pre firmu. Na rozdiel od finančného leasingu sa totiž majetok, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu, nedostáva do majetku firmy a preto sa naň nevzťahujú niektoré účtovné pravidlá – napríklad o odpisovaní majetku.

Náklady, ktoré má firma s operatívnym leasingom, je tak možné v plnej miere zaradiť do účtovníctva ako daňovo uznateľné výdavky.

Pri operatívnom leasingu:

 • limit na daňovo uznateľné náklady na nájom je najviac do 400 € (tento limit sa týka finančnej časti)
 • nedochádza k odpisovaniu
 • nájom je daňovo uznateľný až po jeho úhrade

Pri finančnom leasingu sa postupovalo až do roku 2015 tak, že výška leasingových splátok bola daňovo uznateľným výdavkom a bolo tak možné „odpísať“ si náklady na leasing napríklad aj počas 3 rokov. V súčasnej dobe to už neplatí a keďže pri finančnom leasingu sa majetok stáva majetkom podnikateľa, je nutné postupovať odpisovaním majetku.

Istina sa pri finančnom leasingu odpisuje a nevstupuje do daňových výdavkov. Naopak, úroky, poistenia alebo iné náklady súvisiace s finančnou časťou leasingu už je možné zaradiť do daňovo uznateľných výdavkov. Dôležité je ešte správne zaradenie majetku do príslušnej odpisovej skupiny, napríklad bežné automobily sa odpisujú 4 roky a sú zaradené v 1. odpisovej skupine.

Pri finančnom leasingu:

 • limit na daňovo uznateľné odpisy je pri vozidlách do 48 000 € (do nákladov sa premietajú odpisy a nie finančná časť)
 • dochádza k odpisovaniu
 • je potrebné preukázať 100 % využitie daného majetku na podnikanie, inak v prípade vozidiel je potrebné krátiť všetky náklady vrátane odpisov príslušným koeficientom (pri vozidlách 80 %)

Najlepšie je si porovnať leasing a úver podľa presných čísiel.

Pre zaujímavosť, špeciálnu ŠPZ si na Slovensku možno vybaviť jednoducho online z pohodlia domova. Stačí vyplniť tlačivo na webe ministerstva a značku priamo domov doručí kuriér. Služba ŠPZ online je teda výhodnou voľbou aj pre firmy, ktoré chcú mať personalizovanú EČV.

Výhody a nevýhody úveru z hľadiska účtovníctva

Pri úveroch sa stávate okamžite majiteľom majetku, ktorý ste sa rozhodli za finančné prostriedky z úveru zaobstarať. Tento majetok sa zaradí do majetku firmy a bude sa účtovať v súlade s príslušnou odpisovou skupinou.

Ako daňovo uznateľné výdavky si môžete započítať všetky výdavky, ktoré súvisia s týmto majetkom, pokiaľ je ten používaný na podnikateľskú činnosť a na získanie alebo udržanie príjmu pre firmu. Samotný úver nepredstavuje z hľadiska účtovníctva príjem z podnikania, rovnako ako aj jeho splácanie nepredstavuje daňovo uznateľný výdavok, s výnimkou úrokov.

Výhody úveru oproti leasingu sú:

 • peniaze môžete použiť na čokoľvek
 • menej byrokracie a vybavovania
 • pri prefinancovaní auta nemusíte platiť havarijné poistenie a ste majiteľom vozidla okamžite

Nevýhody úveru oproti leasingu sú:

 • obvykle dlhšie vybavovanie úveru
 • nutnosť mať vyššiu bonitu, pretože pri leasingu sa ručí priamo predmetom leasingu
 • oproti operatívnemu leasingu nutnosť zaradiť financovaný majetok do majetku firmy a odpisovať ho podľa príslušnej odpisovej skupiny

MAJETOK DO 1 700 €: Ak budete kupovať automobil alebo majetok do výšky 1 700 €, nemusíte ho zaradiť do majetku firmy. To znamená, že nie je potrebné ho ani odpisovať niekoľko rokov. Takýto majetok je možné zaradiť do okamžitej spotreby a uznať ho ako daňový výdavok v plnej výške v tom daňovom období, kedy došlo k jeho obstaraniu

Naše zhodnotenie – je lepší úver alebo leasing?

Povedať jednoznačne, čo sa oplatí viac, je nemožné. Vždy to závisí od individuálnej situácie firmy a podnikateľa a tiež od majetku, ktorý bude financovaný buď úverom, alebo leasingom. Pri autách však platí, že nové autá sa oplatia viac na leasing, ako na úver.

U vozidla s vekom nad 4 roky sa však viac výhod „preklápa“ smerom ku klasickému úverovému financovaniu. Odporúčame ale vždy osloviť aj odborníka – účtovníka, pretože individuálne podmienky sa môžu v každom jednom prípade líšiť.