Insolvencia a schválená žiadosť o pôžičku – ide to?

Priveľa dlhov niekedy človeka alebo firmu dokáže položiť na lopatky. Dostane sa do tzv. insolvencie alebo platobnej neschopnosti. Ide o stav, keď dlžník už nie je schopný platiť svoje dlhy. Čo v takej situácii robiť? Ponúkajú veritelia pôžičku aj pre zadlžených?

V prípade insolvencie môže dlžník vyhlásiť bankrot, firmu reorganizovať alebo poslať do likvidácie. Ďalšou z možností je aj oddlženie.

Práve to môže jednotlivcovi alebo firme zmietajúcej sa v dlhoch pomôcť, ide totiž o spôsob ako znížiť dlh a spraviť jeho splácanie zvládnuteľnejším.

V prípade spoločností je oddlženie známe ako reštrukturalizácia dlhu. Jej cieľom je reorganizovať dlh, aby boli splátky zvládnuteľnejšie a pomohli spoločnosti prežiť.

Čo je to insolvencia

Insolvencia alebo platobná neschopnosť je právny proces, ktorý sa používa vtedy, keď ľudia, spoločnosti a iné subjekty už nedokážu plniť svoje dlhové záväzky. Tento proces sa zvyčajne začína na základe dobrovoľného návrhu podaného jedným z veriteľov.

Postup pri insolvencii sa riadi zákonom o konkurze, ktorý stanovuje otázky súvisiace s insolvenčným konaním a úlohy i povinnosti zúčastnených strán.

Pri insolvencii sú stanovené rôzne druhy insolvenčného konania:

  • konkurz (bankrot)
  • reorganizácia (sanácia)
  • likvidácia (likvidácia)

Hlavným cieľom konkurzného konania je zabezpečiť, aby veritelia dostali čo najviac svojich peňazí. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v zákone uvádza postup konania a práva zúčastnených strán.

Okrem toho oprávňuje súd vymenovať správcu, ktorý dohliada na konanie, preskúmava situáciu a zastupuje záujmy veriteľov.

Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu jedným z veriteľov, ktorý musí predložiť dôkazy o tom, že jeho dlžník nie je schopný splácať svoje dlhy. Keď je návrh úspešný, súd dohliada na konanie a vymenuje správcu, ktorý spravuje majetok a záväzky dlžníka.

Správca bude potom zodpovedný za rozdelenie majetku medzi veriteľov v súlade s prioritami uvedenými v zákone o platobnej neschopnosti.

Na konci konania súd vydá rozhodnutie, ktorým vyhlási koniec insolvenčného konania a určí budúcnosť dlžníka. V niektorých prípadoch môže byť dlžník oslobodený od všetkých svojich dlhov, zatiaľ čo v iných prípadoch mu môže byť nariadené, aby veriteľom zaplatil celý dlh alebo jeho časť.

Zákon o insolvencii má zabezpečiť spravodlivý a nestranný výsledok pre zúčastnené strany, ako aj životaschopné riešenie, ktoré im pomôže postaviť sa na vlastné nohy.

Konkurzné konanie je však zložité a môže byť ťažké sa v ňom orientovať, preto sa odporúča vyhľadať radu odborníka na konkurzné konanie.

Možno získať pôžičku aj pre zadlžených?

Získať pôžičku pri insolvencii nie je zrovna jednoduché. Podľa zákona by totiž mal každý veriteľ, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery nahliadať do úverového registra.

Avšak existujú aj poskytovatelia pôžičiek, ktorí síce do registra nahliadajú, avšak neprihliadajú na to, či žiadateľ má aj iné dlhy. U nich teda možno v ponuke nájsť aj nové pôžičky pre zadlžených.

Z banky je však pri platobnej neschopnosti celkom márne skúšať získať pôžičku. Pre banku je klient v platobnej neschopnosti priveľmi rizikový, nové pôžičky pre zadlžených teda banka isto neposkytne.

Register dlžníkov je vlastne evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré v minulosti splácali alebo stále splácajú pôžičku v banke alebo nebankovej spoločnosti.

Nahliadnutím do registra dlžníkov tak poskytovateľ úverov získa prehľad o žiadateľovi a jeho minulých či súčasných dlhoch, ale aj o tom, ako svoje dlhy spláca, na čo si ich vzal alebo či je spoludlžníkom či ručiteľom.

Na Slovensku je niekoľko registrov dlžníkov:

  • CERD – Centrálny register dlžníkov
  • SRBI – Spoločný register bankových informácií
  • SOLUS – Záujmové združenie právnických osôb
  • CRIF – Univerzálny register
  • NRKI – Nebankový register klientskych informácií
  • RBUZ – Register bankových úverov a záruk

V banke teda človek v insolvencii nepochodí, alternatívou by však mohol byť nebankový sektor. Nebankové spoločnosti síce tiež musia do úverového registra nahliadať, avšak nie vždy na zápis v ňom aj prihliadajú. V podobe produktu pôžička bez registra tak ponúkajú aj nové pôžičky pre zadlžených.

Možno pri platobnej neschopnosti získať pôžičku?

Platobná neschopnosť predstavuje ekonomický ukazovateľ, ktorý vypovedá o neschopnosti plniť si svoje záväzky voči dodávateľom. V prípade, že platobnú neschopnosť zapríčinili odberatelia, hovoríme o druhotnej platobnej neschopnosti.

Keď fyzická osoba alebo spoločnosť splní kritériá na vyhlásenie platobnej neschopnosti, musí to oznámiť príslušným orgánom. Treba poznamenať, že platobne neschopný podnik nemusí byť nevyhnutne v úpadku, ale je na ceste k bankrotu, ak sa nerealizuje plán na reštrukturalizáciu financií.

Možno však pri insolvencii získať pôžičku? Pôžička aj pre zadlžených nie je úplne nemožná. Niektorí nebankoví poskytovatelia požičajú peniaze aj človeku v insolvencii, avšak treba počítať s vyšším úrokom.

Slovenské právne predpisy v oblasti platobnej neschopnosti stanovujú pravidlá týkajúce sa správy a rozdelenia dlhov. V prípade platobnej neschopnosti môžu mať veritelia právo začať konanie a požiadať konkurzný súd o vypracovanie plánu splácania dlhov.

Nové pôžičky pre zadlžených sú o dohode

Podľa zákona o veriteľoch môžu veritelia získať všetky hodnoty spojené s platobne neschopným dlžníkom. Ak je teda dlžník v platobnej neschopnosti, veriteľ mu nemusí byť schopný požičať peniaze, pretože nemá záruku, že mu ich vráti.

Podľa slovenského konkurzného práva si však môže spoločnosť alebo fyzická osoba vziať pôžičku aj v prípade platobnej neschopnosti. Tento typ úveru, známy ako „ozdravný úver“, má dlžníkovi pomôcť finančne sa zotaviť.

Podľa tohto zákona musí veriteľ súhlasiť s tým, že sa vzdá niektorých alebo všetkých finančných záväzkov dlžníka ako podmienky poskytnutia pôžičky.

Treba však poznamenať, že hoci je získanie pôžičky aj pre zadlžených za určitých okolností možné, nie je zaručené. Veriteľ musí súhlasiť s podmienkami úveru na základe posúdenia finančnej situácie dlžníka. Okrem toho musí dlžník predložiť dôkazy o svojej schopnosti splácať pôžičku, aby mu mohol veriteľ pôžičku schváliť.

Na záver možno konštatovať, že poistení a kvalifikovaní veritelia môžu podľa slovenského práva poskytnúť pôžičku dlžníkovi v platobnej neschopnosti. Pôžička musí spĺňať určité kritériá a obe strany sa na nej musia vzájomne dohodnúť.

Oddlženie je spôsob ako zvládnuť splácanie dlhov

Oddlženie alebo reštrukturalizácia dlhu je dôležitým nástrojom na pomoc jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sa boria s nadmerným finančným dlhom. Je to spôsob, ako znížiť dlh a urobiť jeho splácanie zvládnuteľnejším.

Na Slovensku je oddlženie dostupné pre domácnosti i spoločnosti s nadmernou výškou dlhu v porovnaní s ich príjmom. Znižuje výšku dlhu a stanovuje primeranejšie podmienky splácania.

Zníženie mesačných splátok bez úrokov je možné dohodnúť s veriteľmi a vymáhať prostredníctvom súdneho rozhodnutia.

Táto finančná úľava je súčasťou zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorého cieľom je chrániť spotrebiteľov pred poškodením alebo zlým zaobchádzaním. Veritelia musia s oddlžením súhlasiť, hoci ho môžu napadnúť na súde, a súd určí výšku zníženia a podmienky splácania.

Jednou z kľúčových zložiek úspešnej dohody o oddlžení sú presné a úplné informácie o príjmoch, dlhoch, výdavkoch a majetku. Tento druh informácií je potrebný na preukázanie toho, že veriteľ spotrebiteľa zneužíva. Ak súd zistí, že oddlženie je neprimerané, môže žiadosť zamietnuť.

V prípade spoločností je oddlženie známe ako reštrukturalizácia dlhu. Jej cieľom je reorganizovať dlh, aby boli splátky zvládnuteľnejšie a pomohli spoločnosti prežiť. Dohodou, ktorú schvaľuje súd, možno stanoviť podmienky splácania, konsolidovať dlhy do jedného a znížiť celkovú dlžnú sumu.

Oddlženie je dôležitým nástrojom pre jednotlivcov alebo spoločnosti, ktoré zápasia s finančnými dlhmi. Slovenský zákon o spotrebiteľských úveroch poskytuje dôležitú ochranu a s veriteľmi je možné rokovať o finančnom oddlžení. Úspech tohto procesu však závisí od presných informácií o príjmoch, dlhoch, výdavkoch a majetku.