Nahliadanie do registrov je už po novom povinné

Nahliadnutie do úverového registra znamená poskytnutie informácie o klientoch, ich úveroch a iných úverových produktoch. Úverový register poskytuje informácie o úveroch, ktoré boli čerpané klientmi, ich aktuálnom finančnom stave a o ich schopnosti splácať úvery. Nahliadnutie do úverového registra dáva prehľad nad úvermi klienta a jeho finančnou situáciou.

Umožňuje vyhodnotiť, či je klient schopný svoje úvery splniť, čím sa zabezpečí, že veriteľ bude lepšie chránený voči zlému hospodáreniu alebo nesplácaniu úverov.

Povinnosť nahliadať do registrov

Na základe novely Zákona o spotrebiteľských úveroch sú od 30. septembra 2015 všetky spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery (banky aj nebankovky) povinné v rámci posudzovania bonity (= schopnosti splácať pôžičku) nahliadať do úverového registra.

Ide o ďalší z nástrojov ochrany finančného spotrebiteľa, ktorý vstupuje do platnosti krátko po zavedení povinného licencovania poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Od septembra totiž platí, že pôžičky môžu poskytovať len tie spoločnosti, ktoré na túto činnosť získali oprávnenie od Národnej banky Slovenska.

Každý poskytovateľ pôžičky si klienta, skôr než mu potvrdí poskytnutie finančných prostriedkov, musí riadne preklepnúť. Dôležité sú pritom nielen údaje uvedené v úverovom registri, avšak aj jeho celková bonita (= solventnosť), na ktorú majú vplyv napríklad tieto ukazovatele:

 • rozdiel medzi klientovými príjmami a výdavkami
 • vzdelanie a súčasné zamestnanie
 • vek, pohlavie a rodinný stav

Pri posudzovaní schopnosti splácať pôžičku poskytovateľ okrem klientových príjmov a výdavkov berie do úvahy aj dobu, na ktorú sa pôžička poskytuje a výšku čiastky, o ktorú žiada.

Čo všetko musí byť podľa zákona uvedené v úverovom registri:

V úverovom registri musia byť uvedené nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia + rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • dátum poskytnutia úveru
 • koľko peňazí sa požičalo
 • dátum splatnosti úveru (= dokedy sa bude platiť)
 • ako často a v akej výške sa platia pravidelné splátky úveru
 • počet a suma zostávajúcich splátok (= do úplného splatenia)
 • údaje o zabezpečení úveru (= ručiteľ, spoludlžník, založenie nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku…)
 • dátum zániku záväzkov z úveru (= údaj o tom, že sa splatil starý úver)

Všetky tieto informácie sa dozvie veriteľ ešte predtým, ako sa rozhodne či umožní pôžičku dlžníkovi alebo nie.

Úverový register

Úverový register je databáza úverov, v ktorej sú uložené všetky informácie o spotrebiteľských úveroch. Obsahuje dôležité údaje o klientovi, ako sú meno, adresa a dátumy uzavretia, vyplatenia a splátky. V registri je tiež zahrnutý úrok, ktorý klient za svoj úver zaplatí.

Úverový register je veľmi užitočný, pretože poskytuje bankám a iným finančným inštitúciám prehľad o informáciách klientov, ktorí si požičiavajú peniaze. Poskytuje im to aj jasný obraz o kreditnej histórii daného klienta.

Úverový register je neverejný. Znamená to, že prístup k nemu majú len tí poskytovatelia, u ktorých si bude klient žiadať o poskytnutie pôžičky. Register môžu využívať len tí poskytovatelia úverov, ktorým Národná banka Slovenska (NBS) udelila licenciu.

Prístup k údajom v úverovom registri má aj samotná NBS na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely. Iné orgány môžu z neho údaje získať len na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti. Použitie údajov z registra na iný, ako takto výslovne zákonom stanovený účel nie je možné!

Výpis z úverového registra

Výpis z úverového registra udáva informácie o úveroch a pohľadávkach zákazníka. Ide o informačný nástroj, ktorý banky a spoločnosti používajú na posúdenie bonity klienta.

Výpis z úverového registra slúži ako podklad pre posúdenie schopnosti klienta splniť si záväzky a úvery. Zahŕňa veľa informácií o aktuálnom aj bývalom finančnom postavení zákazníka. Obsahuje údaje o dlhoch, splátkach, neplatičoch úverov a dlhových záväzkov, ktoré boli splatné v minulosti.

Výpis z úverového registra tiež obsahuje informácie o počte kreditných kariet, o odložených splátkach, o telefonických účtoch, o úveroch získaných z iných zdrojov ako z banky, ako aj o úveroch na založenie firmy, akými sú dlhodobé úvery.

Ide o veľmi dôležitý zdroj informácií pre finančné inštitúcie. Poskytuje im prehľad o finančnej situácii zákazníka, ktorý umožňuje lepšie rozhodovanie pri pridelení úveru. Čím lepší je výpis z úverového registra, tým väčšia je bonita zákazníka, a tým lepší je úverový rating.

Vystavenie výpisu z úverového registra môže tiež pomôcť pri správnejšom rozhodovaní pri plánovaní financií, pretože umožňuje lepší prehľad o finančnom stave.

Register dlžníkov: Dá sa získať výpis?

Každá osoba s právnou subjektivitou má právo požiadať o výpis z databázy registra dlžníkov. Výpis pozostáva z informácií osobnej povahy osoby, ktorej bola takáto požiadavka poskytnutá.

Výpis z registra dlžníkov obsahuje presnú informáciu o mene, rodnom čísle, adrese a prípadnom dlhu. Takisto obsahuje informáciu o dlžníkovi – dlžnej sume, mene osoby alebo právnickej osoby, ktorá dlží prostriedky, i o názve a adrese takejto osoby alebo právnickej osoby.

Všetky údaje na výpise sú aktuálne a aktualizované dvakrát do mesiaca. Všetky údaje na výpise sú dostupné len po schválení dostatočným dôvodom.

Online úverový register

Online úverový register je systém, ktorý eviduje úvery poskytnuté osobným a podnikateľským subjektom. Register je založený na systéme úverových informácií a slúži ako nástroj pre správu, sledovanie, analýzu a meranie úverov poskytnutých finančnými inštitúciami.

Online úverový register vyhodnocuje jednotlivé úvery prostredníctvom celkového skóre úveru pre každého jednotlivého žiadateľa o úver. K tomu, aby boli úvery zaregistrované v online úverovom registri, poskytovateľ úveru musí získať informácie o žiadateľovi o úver prostredníctvom vyhlásenia o stave úveru.

Vyhlásenie o stave úveru zahŕňa informácie ako meno, adresu, dátum narodenia a kontakt žiadateľa o úver; informácie o účele úveru; informácie o poskytovateľovi úveru; informácie o typoch úveru poskytnutých žiadateľovi; čiastka úveru poskytnutá žiadateľovi; údaje o splátke úveru a ďalšie informácie.

Tieto informácie sa následne uložia do úverového registra. Skóre úveru, ktoré je poskytované na základe informácií v registri je číselným vyjadrením, ktoré naznačuje dostupnosť úveru pre žiadateľa o úver. Toto skóre je určené na základe údajov, ktoré sú uvedené v úverovom registri alebo sú vedené v iných centrálnych záznamoch o úveroch.

Je to nezávislý a objektívny spôsob, ako poskytovatelia úverov môžu vyhodnotiť závažnosť rizika pri poskytovaní úveru žiadateľovi o úver.

Online úverový register tiež poskytuje výskum a analýzu, ktoré pomáhajú poskytovateľom úverov lepšie chápať riziká úverov a optimalizovať svoje portfólio úverov.

Zoznam dlžníkov v bankách

Zoznam dlžníkov v bankách je zoznam osôb, firiem a organizácií, ktoré sú dlžníkom banky. Banka je potom veriteľom dlžníka po tom, čo mu poskytla úver. Zoznam dlžníkov je vždy prístupný pre vymedzenú skupinu osôb a je zákonom regulovaný.

Mal by byť verejne prístupný z dôvodu verejnoprospešného účelu, ako je prevencia pred podvodmi a podvodnými praktikami. Zoznam dlžníkov by mal byť predovšetkým aktualizovaný a úplný, aby poskytoval dôveryhodné informácie o minulých a súčasných záväzkoch.

Banka zároveň garantuje zoznamu anonymitu, takže meno klienta nie je zverejnené. Pri vyhľadávaní je zvyčajne poskytnutý popis úveru, ktorý uvedie, či je úver aktuálny alebo neaktívny. Na základe získaných informácií banka môže zvážiť, či by mala poskytnúť klientovi ďalší úver.

Kto je dlžník?

Dlžník je osoba, ktorá je povinná vyplatiť určitú sumu peňazí či inou formou majetku druhej strane. Môže to byť šek, hotovosť, ako aj aktívum založené na dlh. Dlžník je nesený zárukou tým, že je pripravený riadne splatiť svoju pohľadávku.

Ak je dlžník schopný vyplatiť pohľadávky, potom môže byť veriteľovi vyplatená jeho požadovaná výška dlhu.

Úverové spoločnosti a banky berú do úvahy dlžníkove schopnosti plne plniť svoje záväzky po splatnosti úveru a táto schopnosť má obrovskú hodnotu. Dlžník alebo jeho záruky sú potom spravované veriteľom alebo úverovou spoločnosťou, aby sa zabezpečilo, že dlžné prostriedky sú adekvátne splatené.

Ak je dlžník schopný plniť svoje záväzky voči veriteľovi včas, potom je dlh splatený a veriteľ má právo na výplatu svojho dlhu.

Čo je SRBI?

Spoločný register bankových informácií (ďalej len SRBI) bol vytvorený za účelom poskytnúť bankám, úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám jedinečný systém pre správu a kontrolu úverov. SRBI pracuje ako zdieľaná databáza, ktorú tvoria banky a iné finančné inštitúcie.

Cieľom SRBI je poskytovať bankám a finančným inštitúciám spoľahlivé, aktuálne a presné bankové informácie o klientoch. Sú tu zahrnuté všetky účty osobných a podnikových klientov banky. Každá banka, ktorá je členom SRBI, zapíše údaje o účtoch svojich klientov do zdieľanej databázy.

Každá iná banka, ktorá má záujem zistiť informácie o klientovi, môže prostredníctvom SRBI zistiť všetky informácie, ktoré potrebuje.

Táto zdieľaná databáza umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k aktuálnym údajom o účtoch klientov.

Spoločný register bankových informácií tiež umožňuje bankám monitorovať a kontrolovať úvery svojich klientov. Toto by však bolo nemožné bez zdieľania údajov s ostatnými bankami. Údaje o účtoch sú prenášané do zdieľanej databázy SRBI prostredníctvom bezpečnej siete s vysokou dostupnosťou. Cieľom SRBI je tiež zabezpečenie dostupnosti informácií pre všetky banky.

SRBI tiež prináša ďalšie výhody pre finančné inštitúcie. Prostredníctvom SRBI je možné zistiť, či klient už vlastnil určité operácie. Tieto informácie sú užitočné pre rozhodovanie o úvere a rýchlu identifikáciu akéhokoľvek pochybenia alebo zneužitia zo strany klientov.

Slovenský spoločný register bankových informácií je pre banky v Slovenskej republike veľmi užitočný a prospešný. Poskytuje im spoľahlivé informácie o klientoch a dodáva dôveryhodnosť finančným inštitúciám pri rozhodovaní o úveroch.

Pôžičky bez registra alebo pre ľudí v registroch

Pôžičky bez registra alebo pre ľudí v registroch dlžníkov sa stávajú čoraz populárnejšími pre ľudí, ktorí majú problémy so splácaním. Pre tých, ktorí majú problém s dlhom, je to veľká pomoc, najmä ak majú nízke príjmy.

Tieto pôžičky sú obvykle nastavené na určite ciele, ako je napríklad pokrytie nákladov na lekárske ošetrenie, právne poplatky alebo dokonca nájomné. Sú tiež vhodné pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo.

Ľudia, ktorí vlastnia dom alebo iné nehnuteľnosti môžu k pôžičke získať súhlas pomocou bankovej záruky. Je dôležité vedieť, že aj keď sú tieto pôžičky bez registra, ľudia stále musia podpísať zmluvu so svojím poskytovateľom.

To je veľmi dôležité, pretože to poskytuje právne zabezpečenie pre obidve strany. Aby sa zachovala legitímnosť transakcie je nutné požiadať o presné informácie od poskytovateľa, ako sú úrokové sadzby, splácanie a ďalšie poplatky alebo náklady, ktoré sú súčasťou zmluvy.

Je tiež dôležité zvážiť riziká, ktoré sú spojené s pôžičkami bez registra alebo pre ľudí v registroch. Niektorí poskytovatelia môžu brať nelegálne úroky, takže je dôležité poznať všetky podrobnosti pred uzavretím samotnej zmluvy.

Treba si presne prečítať všetky podmienky a uistiť sa aké všetky náklady sú s pôžičkou spojené.

Pôžičky pre dlžníkov

Pôžičky pre dlžníkov sú potenciálnym rizikom pre finančné inštitúcie a banky, ktoré ich poskytujú. Tieto finančné inštitúcie by sa mali uistiť, že dlžník má dostatok finančných prostriedkov aj na splácanie predpísaných úrokov.

Pôžičky pre dlžníkov by sa mali dať poskytnúť iba po dohode s mikropôžičkovou spoločnosťou, ktorá s nimi efektívne riadi svoje splátky. Dlžníci by mali očakávať, že ak budú riadiť svoje splátky poctivo, aj finančné inštitúcie im budú môcť poskytnúť lepšie úrokové sadzby za pôžičky pre dlžníkov.