Pôžička na preklenutie platobnej neschopnosti

Ak ste aktívny živnostník, určite ste doma v tom, ako to v podnikaní chodí a rozumiete základným termínom a súvislostiam, týkajúcim sa cash flow, čiže toku peňazí. Peniaze v zásade tečú dvomi smermi: od vás v podobe výdavkov a k vám v podobe príjmov z vášho podnikania.

Nech už podnikáte v službách, alebo v obchode, určite ste sa stretli už minimálne raz so situáciou, keď bolo treba zaplatiť dodávateľskú faktúru, no váš účet jednoducho zíval prázdnotou. Radi by ste dodržali termín splatnosti, no nie je to možné, lebo momentálne – ak máme použiť slovník finančníkov – nedisponujete dostatočnou likviditou.

Dôvod, prečo sa tento nepríjemný problém objavil pritom nesúvisí s vami, ale s vašimi nedisciplinovanými odberateľmi. Už dávno ste im zasielali faktúru za dodané služby či tovar, no peniaze do dnešného dňa nedorazili na váš účet. Keby vám faktúru bez problémov v riadnom termíne splatili, všetko by bolo v najväčšom poriadku.

Mali by ste dostatok finančných prostriedkov na svojom účte a – keďže patríte medzi tých férových a poctivých živnostníkov – uhradili by ste dodávateľskú faktúru, z ktorej na vás výstražne hľadí blížiaci sa, či dokonca už zmeškaný termín splatnosti, takpovediac okamžite pár kliknutiami v internetbankingu.

Platobná neschopnosť je ekonomickým ukazovateľom, ktorý vypovedá o vašej neschopnosti plniť si svoje záväzky voči dodávateľom. V prípade, že platobnú neschopnosť zapríčinili vaši odberatelia, hovoríme o druhotnej platobnej neschopnosti.

Ak máme opäť použiť ekonomickú terminológiu: nemôžete splácať svoje záväzky, pretože máte priveľa nesplatených pohľadávok.

Aby ste však mohli zabezpečiť ďalšie hladké fungovanie svojho biznisu – a je úplne jedno, či ide o stavebné práce alebo nákladnú autodopravu – musíte si svoje záväzky voči dodávateľom splniť, pretože v opačnom prípade by vám mohli až do splatenia faktúry zablokovať ďalšie dodávky.

A to v podnikateľskej praxi môže niekedy predstavovať veľký problém, ktorý vás môže výrazne spomaliť, v niektorých prípadoch aj úplne zastaviť.

O tom, že čas sú peniaze a nie ste v situácii, keď si môžete dovoliť čakať, ako sa všetko vyvinie, asi nemá zmysel hovoriť… Nehovoriac o pošramotených vzťahoch s kvalitnými obchodnými partnermi, ktoré sa síce môžu opäť dostať do normálu, ale tiež si to vyžiada určitý čas.

Kedy je podľa zákona dlžník v omeškaní záväzku?

Túto problematiku upravuje Obchodný zákonník (konkrétne v § 365), poďme si stručne a prehľadne zosumarizovať, kedy je vlastne podľa súčasne platnej legislatívy odberateľ, ktorý vám nepreplatil načas vašu faktúru v omeškaní:

 • Odberateľ je v omeškaní, ak vám neuhradí vašu faktúru najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
 • Ak plnenie (čiže napríklad poskytnutie služby alebo dodanie tovaru) nastalo neskôr ako bola faktúra doručená, 30-dňová lehota pre odberateľa na splatenie vašej faktúry beží od tohto dňa.
 • V praxi býva časté, že presný dátum doručenia faktúry nie je jasný. V takom prípade platí predošlý bod, čiže dlžník je v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia z vašej strany.
 • Váš odberateľ je v omeškaní až dovtedy, kým vám faktúru nesplatí, alebo neposkytne iné náhradné plnenie, na ktorom sa dohodnete.

Problém s nedostatkom peňazí na poctivé a včasné plnenie si svojich záväzkov voči vašim dodávateľom to síce nevyrieši, ale poďme si v krátkosti zhrnúť aj ako je to s úrokmi z omeškania, ktoré máte zo zákona nárok si účtovať:

Aké vysoké úroky z omeškania si môžete nárokovať?

 • Ak je váš odberateľ v omeškaní s platbou faktúry, máte právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške, ktorú ste si dohodli v zmluve.
 • Úroky môžete žiadať bez toho, aby ste na to odberateľa meškajúceho s platbou upozornili.
 • Ak ste zmluvne výšku úrokov s odberateľom nedohodli, aj na to zákon pamätá. V takom prípade je dlžník povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe podľa nariadenia vlády SR.
 • Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je 8,05 % (pozn. red.: platnosť je do 31. 12. 2015).

Ako je možné vymáhať neuhradené pohľadávky?

 • mimosúdnym vymáhaním pohľadávky –  zaslaním upomienky dlžníkovi, vyzvaním dlžníka k úhrade telefonicky alebo osobne, vymáhaním prostredníctvom inkasných spoločností, postúpením pohľadávok – tzv. faktoring, mediáciou. V prípade dohody sa môže dlžníkovi určiť splátkový kalendár.
 • súdnym vymáhaním pohľadávky – Pri súdnom vymáhaní treba požiadať súd o vydanie platobného rozkazu. Je potrebné súdu doložiť všetky doklady k danému prípadu (objednávky, dodacie listy, faktúry, upomienky). Platobný rozkaz sa vydáva do 10 dní a je možné ho exekvovať.
 • exekučné vymáhanie pohľadávok – je realizované prostredníctvom Exekútorského úradu podľa ustanovení Exekučného poriadku.

Ako môžete preklenúť svoju druhotnú platobnú neschopnosť?

Ako sme už spomenuli, v záujme hladkého chodu vášho biznisu bez zbytočných prestojov a taktiež kvôli udržaniu dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré ste si s námahou budovali, sa jednoducho nedá čakať na rozhodnutie súdu na vydanie platobného rozkazu vášmu nedisciplinovanému odberateľovi.

Navyše, tak, ako si vy máte právo účtovať úroky z omeškania, presne takisto ich má právo si účtovať aj váš dodávateľ, ktorému – i keď nie vlastným zavinením – dlžíte zasa vy.

Často je preto potrebné pristúpiť k náhradným riešeniam vo forme získania finančných prostriedkov na úhradu vašich dodávateľských faktúr z cudzích zdrojov. V zásade máte tri možnosti, ako preklenúť svoju druhotnú platobnú neschopnosť:

 • Obchodný úver
 • Úver z banky
 • Pôžička od nebankovej spoločnosti

Prvá spomenutá možnosť, čiže obchodný úver, patrí síce medzi jedno z najlepšie fungujúcich a mnohokrát aj najvýhodnejších riešení, no nie je prístupné pre každého. Najmä nie, ak ste živnostník začiatočník, alebo ste príliš „malý hráč“ na trhu.

Obchodný úver totiž predpokladá takmer vždy vysoko nadštandardne dôveryhodný vzťah medzi dvoma obchodnými partnermi. Takéto riešenie je bez vzájomnej dôvery nepredstaviteľné!

Dostupnejšou voľbou pre vás teda môže byť získanie úveru v niektorom z bankových domov.

Z hľadiska celkovej RPMN je to aj pomerne výhodné riešenie. Ak ste spoľahlivým klientom banky, ktorý už navyše v minulosti bez problémov splatil predošlý úver, banka vám pravdepodobne bude vedieť ponúknuť aj výhodnejšie podmienky a priaznivejší úrok.

Banky však majú vo všeobecnosti svoje kritériá na posudzovanie vašej bonity nastavené pomerne vysoko a najmä ak ste začínajúci živnostník, prípadne sa vám v poslednej dobe moc nedarilo a vaše príjmy z podnikania boli pomerne nízke.

Je viac ako pravdepodobné, že vás banka vyhodnotí ako úverovo nespôsobilého klienta a vašu žiadosť o úver zamietne! Nehovoriac o situácii, ak ste už príliš „zaúverovaní“ alebo ste sa v minulosti dopustili prehrešku voči splátkovému kalendáru.

Banky si všetko nájdu v úverových registroch a výsledok bude totožný: na úver môžete zabudnúť!

V takom prípade, ale aj z hľadiska rýchlosti vybavovania úveru a nízkej miery byrokracie s tým spojenej, je veľmi rozumným riešením získanie pôžičky od niektorej z nebankových spoločností.

Tie jednak často vôbec nenazerajú do úverových registrov a vo väčšine prípadov vašu bonitu vyhodnotia ako vyhovujúcu napriek tomu, že v banke už nad vami lámali palicu!