Výpočet úrokovej sadzby a splátky – krok po kroku

Úroková sadzba sa zvyčajne vyjadruje v percentách za určité časové obdobie. Jej výška závisí od typu úveru a veriteľa. Môže sa pohybovať od niekoľkých percentuálnych bodov až po dvojciferné čísla. Ako vypočítať výšku úrokov a splátok?

Výška úrokovej sadzby a mesačnej splátky sú hodnoty, ktoré sa považujú za najdôležitejšie parametre. Skôr ako sa podá žiadosť o pôžičku, treba si overiť aj RPMN, ktorá zahŕňa aj všetky poplatky súvisiace s pôžičkou.

Čo je úroková sadzba a splátka?

Úroková miera je poplatok za poskytnutie peňazí, teda finančnej pôžičky. Zvyčajne je úroková sadzba vyjadrená ako percento z istiny alebo pôvodnej požičanej sumy. Exituje viacero typov úrokov:

 • jednoduchý úrok
 • kombinované úročenie
 • kominálna úroková sadzba
 • skutočná úroková sadzba
 • variabilná úroková sadzba
 • pevná úroková sadzba
 • pôžička bez úroku
 • amortizačná úroková sadzba
 • sankčná úroková sadzba za predčasné splatenie

Splátka je platba vykonaná v rámci pôžičky alebo inej formy splácania. Splátky majú zvyčajne rovnakú výšku a platia sa v pravidelných intervaloch až do úplného splatenia úveru.

Fixná, variabilná a kombinovaná úroková miera

Najčastejšie sa pri pôžičkách vyskytuje fixná, variabilná a kombinovaná úroková miera.

Fixná úroková sadzba je pevná úroková miera, ktorá zostáva rovnaká počas celej doby trvania úveru. To znamená, že úrok k úveru sa počas trvania úveru nezmení, bez ohľadu na akékoľvek výkyvy na trhu.

Variabilná úroková sadzba je úrok, ktorý sa v priebehu času mení. Tento typ sadzby je často viazaný na benchmark, ako je hlavná sadzba alebo sadzba LIBOR. To znamená, že ak sa pohne referenčná sadzba, pohne sa aj variabilná úroková sadzba úveru.

LIBOR je skratka pre London Interbank Offered Rate. Ide o referenčnú úrokovú sadzbu, ktorá sa používa na určenie priemernej sadzby, ktorú si banky navzájom účtujú za krátkodobé úvery. Sadzba LIBOR sa zverejňuje denne v niekoľkých rôznych menách a sadzba sa líši v závislosti od meny. Je dôležitá pre výpočet úroku, teda variabilnej sadzby.

Kombinovaná úroková sadzba je kombináciou fixnej a variabilnej úrokovej sadzby. Tento typ sadzby sa často používa pri hypotékach s nastaviteľnou sadzbou.

Pri tomto type sadzby bude mať dlžník pevnú sadzbu na určité časové obdobie, po uplynutí tohto časového obdobia sa sadzba prepne na variabilnú sadzbu. To umožňuje dlžníkovi ťažiť zo stability pevnej sadzby, pričom má stále potenciál ťažiť z nižšej variabilnej sadzby.

Úrok za predčasné splatenie je účtovaný vtedy, keď dlžník splatí pôžičku pred koncom jej splatnosti. Výpočet úrokov sa realizuje na základe úrokovej sadzby úveru a zostávajúceho času úveru. Predčasné splatenie je zvyčajne možné iba so zaplatením ďalšieho úroku banke. Pred žiadosťou o predčasné splatenie by s mal overiť výpočet úroku, nie vždy je predčasné splatenie výhodné.

Úroková sadzba je súčasťou takmer každej pôžičky. Za určitých okolností je možné získať aj bezúročnú pôžičku, ale treba si overiť podmienky získania a výšku poplatkov.

Pôžičky bez úrokovej miery

Väčšina bánk ponúka rôzne typy bezúročných pôžičiek, ako sú študentské pôžičky, pôžičky na bývanie, pôžičky na auto a osobné pôžičky. Bezúročné pôžičky sa zvyčajne ponúkajú s nízkou alebo nulovou úrokovou sadzbou a môžu byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze na veľké nákupy.

Zvyčajne sú však dostupné len pre osoby s vynikajúcou bonitou, preto je dôležité preskúmať možnosti predtým, ako sa zažiada o pôžičku. Výhodná môže byť najmä pre tých, ktorí zatiaľ žiadnu pôžičku nemajú alebo predchádzajúce bez problémov splatili a momentálne potrebujú väčšiu sumu v hotovosti na účte.

Je ale potrebné overiť si výšku poplatkov, napríklad za poskytnutie úveru. Dôležitý je aj výpočet splátky, pri krátkej dobe splácania môže byť výška splátky vysoká. 

Aj za povolené prečerpanie prostriedkov na účte sa platí úrok

Povolené prečerpanie prostriedkov na účte umožňuje majiteľovi účtu dostať sa do mínusu, teda minúť viac peňazí, ako má aktuálne na účte. Ide v podstate o typ pôžičky. Povolené prečerpanie na účte bude závisieť od pravidiel jednotlivých bánk, úverovej histórie a finančnej situácie majiteľa účtu.

Limit prečerpania a úroková sadzba sa môžu líšiť v závislosti od banky a typu účtu. Pre zisteniu limitu prečerpania a úrokovej sadzby je potrebné kontaktovať svoju banku.

Ako sa vypočíta úroková miera?

Vzorec na výpočet úrokov je: úrok = istina × sadzba × čas.

Kde:

 • istina je pôvodná požičaná (alebo investovaná) suma
 • sadzba je úroková sadzba (vyjadrená ako desatinné číslo)
 • čas je množstvo času, na ktorý sú peniaze investované (alebo požičané) vyjadrené ako zlomok roka

Takmer každá banka má kalkulačku úveru, ktorá po zadaní výšky úveru a doby splácania vypočíta orientačnú hodnotu úrokov.

Výpočet splátky úveru – vzorec

Splátka úveru sa zvyčajne vypočíta tak, že sa vezme celková suma úveru a vydelí sa celkovým počtom platieb, ktoré je potrebné vykonať. Presný vzorec na výpočet splátky úveru teda neexistuje, ale použiť sa dajú kalkulačky úveru dostupné na webových stránkach bánk, prípadne je možná osobná alebo online konzultácia s vybranou bankou.

Výšku splátky je možné upraviť buď zvýšením alebo znížením výšky úveru alebo doby úveru. Pre získanie nižšej splátky je možné spraviť nasledovné:

 • Sledovať, ktorá banka ponúka najlepšie podmienky pôžičky. Porovnávajú sa sadzby, podmienky a poplatky od rôznych poskytovateľov pôžičiek, aby bolo isté, že získaná ponuka je najlepšia.
 • Zloženie vyššej akontácie, napríklad pri hypotéke, môže pomôcť získať nižšiu splátku pôžičky.
 • Zabezpečenie úveru, pretože zabezpečené pôžičky majú zvyčajne nižšie úrokové sadzby a môžu ponúkať výhodnejšie podmienky ako nezabezpečené pôžičky.
 • Rokovanie s veriteľmi, teda s poskytovateľmi úveru. Vyjednávanie s veriteľmi môže niekedy priniesť najlepšiu ponuku.
 • Predĺženie doby splácania. Splácanie pôžičky počas dlhšieho obdobia môže pomôcť znížiť mesačné splátky. Je dobré použiť výpočet splátky úveru – vzorec na prepočítanie výšky mesačnej splátky.
 • Vykonanie dodatočnej platby, keď je to možné. Uskutočnenie dodatočných splátok, keď môžete, vám môže pomôcť rýchlejšie splatiť úver a znížiť celkové platby. Je potrebné overiť, či toto poskytovateľ pôžičky umožňuje a za akých podmienok, pretože môže byť účtovaný úrok alebo poplatok.

Výpočet splátky je možné nechať na banku, nakoľko podmienky sa môžu líšiť. Výsledok sa potom vynásobí úrokovou sadzbou a časom zostávajúcim v úvere. Celková výška splátky úveru sa potom vypočíta pripočítaním celkových úrokových platieb k celkovej výške úveru.

Počas trvania úveru je zvyčajne možné upraviť výšku splátok alebo trvanie pôžičky, ale vždy je potrebné overiť si podmienky takýchto zmien.

Ako splatiť úver čo najskôr?

Existuje viacero možností, ako splatiť úver čo najskôr. Tu je niekoľko z nich:

 • Uskutočnenie dodatočných platieb na zníženie zostatku istiny. Je to vhodné riešenie, ak má človek v určitom období peniaze navyše, ktoré môže vložiť do splatenia úveru.
 • Zvýšenie pravidelných mesačných splátok, ak je to možné. Riešenie je vhodné napríklad pri zvýšení platu, resp. pravidelného mesačného príjmu, kedy je možné splácať pôžičku vyššími splátkami.
 • Refinancovanie úveru pre získanie nižšej úrokovej sadzby. Toto riešenie je možné využiť, ak niektorá iná banka, resp. poskytovateľ ponúka výhodnejšie podmienky.
 • Uskutočnenie jednorazovej platby pre splatenie zvyšku pôžičky. Za predčasné splatenie úveru je zvyčajne účtovaný úrok, ale niekedy môže byť toto riešenie výhodnejšie ako postupné splácanie úveru.
 • Použitie kreditnej karty na splatenie úveru, ak sú podmienky a úrok na karte výhodnejšie ako pri nesplatenom úvere.
 • Konsolidácia dlhov, teda všetkých úverov. V prípade väčšieho počtu úverov a pôžičiek, ktoré sa splácajú súčasne, je zvyčajne výhodnejšia požiadať o jednu pôžičku, z ktorej sa zaplatia menšie pôžičky. Splácanie jednej pôžičky je prehľadnejšie a úroková miera je výhodnejšia ako pri viacerých menších pôžičkách, ktoré majú spravidla vysoké úrokové sadzby.

Možností ako sa dá úver splatiť skôr je viacero. Výber závisí od možností dlžníka, ale aj podmienok stanovených veriteľom.

Čo je ročná percentuálna miera nákladov?

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Sú to náklady na úver vyjadrené ako ročná sadzba. Výpočet RPMN je pomerne náročný, ale RPMN sa vypočíta tak, že sa zoberie výška úroku, ktorý sa vzťahuje na pôžičku, a vydelí sa celkovou požičanou sumou.

Tento údaj je potom vyjadrený v percentách a predstavuje skutočné náklady na pôžičku počas trvania úveru. V závislosti od typu úveru môže RPMN zahŕňať aj ďalšie poplatky a úroky.

Výpočet pôžičky – aký je výpočet RPMN?

RPMN sa zvyčajne vyjadruje ako percento a bude sa líšiť v závislosti od konkrétneho veriteľa a podmienok úveru. Výpočet RPMN je teda uvádzaný v percentách rovnako ako úroky.

Dá sa povedať, že ide o celkové náklady spojené s pôžičkou, v ktorej sú zahrnuté okrem úrokov napríklad aj poplatky za poskytnutie, poistenie, náklady za znalecký posudok alebo za zriadenie záložného práva v katastri nehnuteľností a pod.

Pri výbere poskytovateľa pôžičky je potrebné sledovať najmä RPMN, ktorá je dôležitejšia ako samostatne uvedená úroková sadzba, ktorá tvorí len časť RPMN.

RPMN je dôležitejšia ako úrok

Tento údaj musí povinne uvádzať každá banka. Ovplyvňuje ho množstvo faktorov vrátane výšky pôžičky, dĺžky pôžičky, kreditného skóre dlžníka, typu pôžičky a poplatkov veriteľa a iných nákladov. Všetky tieto faktory je dôležité zvážiť pri porovnávaní ponúk úverov alebo kreditných kariet, pretože môžu mať významný vplyv na RPMN.

Väčšina bánk má na svojich webových stránkach kalkulačky pre výpočet splátok hypoték a pôžičiek. Po zadaní požadovanej sumy pôžičky a doby splácania bude vypočítaná výška splátky, úrok aj RPMN. Ide však len o orientačné údaje, pretože presné hodnoty závisia aj od žiadateľa, výšky jeho príjmu, iných už existujúcich pôžičiek, možnosti založenia nehnuteľnosti, výšky akontácie a podobne.

Výšku úrokov a splátok je teda najlepšie počítať pomocou úverových kalkulačiek, ktoré prinesú komplexnejší výpočet, ktorý ja však iba orientačný. Pre presné určenie výšky úroku a mesačnej splátky je potrebné kontaktovať banku.