Osobný bankrot – aké má podmienky a postup?

Osobný bankrot – dve slovíčka, ktoré nechce počuť snáď nikto. V živote však môže nastať situácia, kedy z dlhov nevidieť cestu späť a práve vtedy ide o rozumné riešenie.

Prostredníctvom neho sa totiž človek môže oddlžiť, čiže sa zbaví väčšiny záväzkov, ktoré má voči veriteľom. Neprebehne to však iba mávnutím čarovného prútika. Všetko má svoje pre a proti.

Osobný bankrot prešiel zmenami a 1. marca 2017 nadobudla platnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorej súčasťou je aj niekoľko podstatných úprav. Všetky podstatné informácie, podmienky a postup sa dozviete v tomto texte.

Čo je osobný bankrot? 

Keď sa minú všetky finančné zdroje, ktorými by ste mohli uhradiť svoje dlhy, čoraz viac ľudí skloňuje možnosť osobného bankrotu. Technicky ide o odpustenie dlhu v prípade platobnej neschopnosti. Platobne neschopný sa stane fyzická osoba alebo podnikateľ, ak aspoň jeden z jeho dlhov je 180 dní po splatnosti.

Zaujímavosťou je, že slovenský právny systém pozná vyhlásenie osobného bankrotu len od roku 2006. V roku 2016 na Slovensku bolo vyhlásených 732 osobných bankrotov. Toto nelichotivé číslo je dokonca o 23% vyššie než v roku 2015. Celkovo od roku 2006 zbankrotovalo 2920 Slovákov.

Podmienky a formy osobného bankrotu

Dlžník môže podať návrh na osobný bankrot ak spĺňa tieto podmienky a náležitosti:

 • voči žiadateľovi musí byť vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie
 • žiadateľ musí mať minimálne jeden záväzok (dlh) 180 dní po splatnosti
 • po vyhlásení je nevyhnutné uhradiť preddavok správcovi vo výške 500 €
 • podmienkou je poctivý zámer, inak hrozí zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Novela zákona platná od 1. marca zrušila povinnosť vlastniť majetok minimálne v hodnote 1 659,70 €, takže osobný bankrot sa sprístupnil viacerým ľuďom. Musíte však vedieť, že o osobný bankrot je možné požiadať iba 1x za 10 rokov.

Dlžník ma k dispozícií na výber z dvoch foriem osobného bankrotu

1. konkurz

Speňaží sa celý majetok dlžníka a získané finančné prostriedky sa prerozdelia medzi veriteľov pričom platí, že konkurzu nepodlieha majetok, ktorý ma charakter nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a tiež majetok, ktorý nemôže byť predmetom exekúcie.

Kedy je konkurz pre vás výhodnejší? 

Oplatí sa vtedy, ak máte veľa dlhov, nemáte dostatočný majetok na úhradu dlhov a ste nezamestnaný. V tomto prípade sa uplatňuje inštitút nepostihnuteľnosti obydlia v sume 10 000 €, kedy pri speňažovaní majetku je dlžníkovi zaručená táto suma na zabezpečenie bývania. Vypláca sa v hodnote 250 € mesačne počas 3 rokov.

2. splátkový kalendár

Dlžníkovi je poskytnutá ochrana pred veriteľmi a správca vyhotoví splátkový kalendár pričom platí, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30% z hodnoty ich pohľadávky a zároveň musí byť o 10% vyššie ako by tomu bolo v prípade konkurzu.

Kedy je splátkový kalendár výhodnejší? 

Ak je hodnota vášho majetku vyššia než suma dlhov a nechcete oň prísť, splátkový kalendár je lepšia voľba. Zároveň však musíte byť zamestnaný a zvládať platiť podľa splátkového kalendára 5 rokov.

Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z dvoch foriem, myslite na to, že niektorých dlhov sa nedá zbaviť. Nazývajú sa nedotknuteľné pohľadávky a patria sem tieto typy dlhov:

 • dlhy z vyživovacej povinnosti na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Ak ste zamestnaný a bojíte sa vyhlásiť osobný bankrot zo strachu o svoju prácu, vedzte, že osobný bankrot nemôže byť dôvod na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Právo domáhať sa oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu má akákoľvek fyzická osoba, či už zamestnanec, nezamestnaný, podnikateľ, dôchodca alebo invalid.

Postup je takýto

1. Ak človek nemá právnické vzdelanie II. stupňa a neplánuje sa zastupovať sám, musí navštíviť Centrum právnej pomoci (ďalej CPP), kde sa rozhodne, či ho bude zastupovať priamo CPP alebo ním pridelený advokát.

2. V súčinnosti s pracovníkmi CPP podá žiadateľ návrh na súd.

TIP: Centrum právnej pomoci si pripravilo podrobnú brožúru, kde je popísané všetko, čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete, že vás bude zastupovať pred súdom.

3. Ak sú splnené všetky podmienky, súd do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz, prípadne poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a priamo v uznesení vyhlási, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, pričom uvedie, o ktoré konkrétne dlhy ide.

4. Pri vyhlásení konkurzu stráca dlžník právo disponovať svojím majetkom, toto oprávnenie prechádza na správcu (rovnako zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok v ňom spadá do konkurznej podstaty).

Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Do šiestich rokov od osobného bankrotu dlžníka majú veritelia právo podať osobitný návrh na súd, ktorým sa môžu domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer.

Dávajte si pozor na nepoctivých veriteľov, ktorí sa môžu začať domáhať dlhov po dávno po odsúhlasení oddlženia. Hrozí riziko, že sú zruší osobný bankrot a vám neostáva nič iné, len veriteľa žalovať.

V zákone sú uvedené konkrétne podmienky, kedy je konanie dlžníka považované za nepoctivé. Ide napríklad o neplatenie výživného či zatajovanie majetku (ale aj ďalších dlhov).

Zároveň platí, že ak dlžník obdrží v danej lehote väčší finančný dar, zdedí majetok, prípadne vyhrá v lotérii, mal by veriteľom dobrovoľne poskytnúť aspoň polovičnú hodnotu z týchto zdrojov príjmu.

Súd v tomto ohľade prihliada prísnejšie na jedincov, ktorí v minulosti disponovali väčším majetkom, pracovali vo vedúcich funkciách a orgánoch právnických osôb a podobne.

Ochránite sa jedine poctivým prístupom – priznajte celý majetok a nesnažte sa špekuláciami dosiahnuť platobnú neschopnosť umelo.

Záver

Osobný bankrot sa zmenami schválenými v novele zákona sprístupnil aj ľuďom bez majetku a bez práce. Skôr, ako požiadate o oddlženie, zvážte či je toto naozaj jedinou možnosťou.

Osobný bankrot podlieha prísnym podmienkam a akékoľvek špekulácie by sa nemuseli vyplatiť.

Namiesto toho nenechajte situáciu s dlhmi zájsť až do štádia, kedy už nevládzete a riešte ju konsolidáciou pôžičiek alebo refinancovaním, kedy budete splácať len jeden dlh.