Osobný bankrot – aké má podmienky a postup?

Osobný bankrot – dve slovíčka, ktoré nechce počuť snáď nikto. V živote však môže nastať situácia, kedy z dlhov nevidieť cestu späť a práve vtedy ide o rozumné riešenie. Ako prebieha osobný bankrot a s čím všetkým sa človek stretne, ak sa dostane do takejto situácie?

Prostredníctvom neho sa totiž človek môže oddlžiť, čiže sa zbaví väčšiny záväzkov, ktoré má voči veriteľom. Neprebehne to však iba mávnutím čarovného prútika. Všetko má svoje pre a proti.

Osobný bankrot prešiel zmenami a 1. marca 2017 nadobudla platnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorej súčasťou je aj niekoľko podstatných úprav. Aké majú ľudia skúsenosti s osobným bankrotom? Všetky podstatné informácie, podmienky osobného bankrotu a postup sa čitateľ dozvie v tomto texte.

Čo je osobný bankrot? 

Keď sa minú všetky finančné zdroje, ktorými by mohla osoba uhradiť svoje dlhy, čoraz viac ľudí skloňuje možnosť osobného bankrotu. Je to jedna z možností, ako sa zbaviť dlhov, keď začínajú byť neúnosné.

Čiže technicky ide o odpustenie dlhu v prípade platobnej neschopnosti. Platobne neschopný sa stane fyzická osoba alebo podnikateľ, ak aspoň jeden z jeho dlhov je 180 dní po splatnosti.

Zaujímavosťou je, že slovenský právny systém pozná vyhlásenie osobného bankrotu len od roku 2006. Zdá sa, že popularita tohto postupu stále stúpa. V roku 2016 na Slovensku bolo vyhlásených 732 osobných bankrotov a v roku 2021 uznali viac ako 9 000 bankrotov. Ide o veľmi nelichotivé číslo, no rátať musíme aj s obdobím covidu, keď sa ekonomická situácia výrazne zhoršila.

Ak si niekto nie je istý, či je voči nemu vedená exekúcia, môže si to zistiť v Centrálnom registri exekúcií. Ak si je však niekto vedomý svojich dlhov, mal by ich pravidelne kontrolovať. Nemusí ísť len o úvery. Človek ani nevie ako, a ocitne sa napríklad v zozname neplatičov VŠZP, či inej zdravotnej poisťovni alebo aj v sociálnej poisťovni.

Osobný bankrot – podmienky

Dlžník môže požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu, ak spĺňa tieto podmienky a náležitosti:

 • voči žiadateľovi musí byť vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie
 • žiadateľ musí mať minimálne jeden záväzok (dlh) 180 dní po splatnosti
 • po vyhlásení je nevyhnutné uhradiť preddavok správcovi vo výške 500 €
 • podmienkou je poctivý zámer, inak hrozí zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Novela zákona platná od 1. marca zrušila povinnosť vlastniť majetok minimálne v hodnote 1 659,70 €, takže osobný bankrot sa sprístupnil viacerým ľuďom. Podmienky osobného bankrotu sú tak o čosi prístupnejšie. Človek však musí vedieť, že o osobný bankrot je možné požiadať iba 1× za 10 rokov.

Dlžník ma k dispozícii na výber z dvoch foriem osobného bankrotu

1. konkurz: Speňaží sa celý majetok dlžníka a získané finančné prostriedky sa prerozdelia medzi veriteľov, pričom platí, že konkurzu nepodlieha majetok, ktorý ma charakter nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a tiež majetok, ktorý nemôže byť predmetom exekúcie.

Kedy je konkurz pre vás výhodnejší? Oplatí sa vtedy, ak má osoba veľa dlhov, nemá dostatočný majetok na úhradu dlhov a je nezamestnaná. V tomto prípade sa uplatňuje inštitút nepostihnuteľnosti obydlia v sume 10 000 €, kedy pri speňažovaní majetku je dlžníkovi zaručená táto suma na zabezpečenie bývania. Vypláca sa v hodnote 250 € mesačne počas 3 rokov.

Poznámka: Ide o vyhlásenie bankrotu, no slovník súdnictva takýto výraz nepozná. Správne pomenovanie je vyhlásenie konkurzu.

2. splátkový kalendár: Dlžníkovi je poskytnutá ochrana pred veriteľmi a správca vyhotoví splátkový kalendár pričom platí, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % z hodnoty ich pohľadávky a zároveň musí byť o 10 % vyššie ako by tomu bolo v prípade konkurzu.

Kedy je splátkový kalendár výhodnejší? Ak je hodnota majetku vyššia než suma dlhov a osoba oň nechce prísť, splátkový kalendár je lepšia voľba. Zároveň však musí byť zamestnaná a musí zvládať platiť podľa splátkového kalendára 5 rokov.

Nech už sa človek rozhodne pre ktorúkoľvek z dvoch foriem, mal by myslieť na to, že niektorých dlhov sa nedá zbaviť. Nazývajú sa nedotknuteľné pohľadávky a patria sem tieto typy dlhov:

 • dlhy z vyživovacej povinnosti na dieťa
 • zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • pohľadávka, ktorú musí osoba uhradiť za spôsobené škody
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
 • peňažný trest podľa Trestného konania
 • nepeňažné pohľadávky
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Ak je človek zamestnaný a vyhlásenia bankrotu sa obáva zo strachu, že stratí svoju prácu, mal by vedieť, že osobný bankrot nemôže byť dôvod na ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Nejde síce o jednoduchú záležitosť, ale je to uľahčený postup, ktorý dokáže vyriešiť každý. Tu je odpoveď na otázku, ako vyhlásiť osobný bankrot.

Ak človek nemá právnické vzdelanie II. stupňa a neplánuje sa zastupovať sám, musí navštíviť Centrum právnej pomoci (ďalej CPP), kde sa rozhodne, či ho bude zastupovať priamo CPP alebo ním pridelený advokát. Ide o typ bezplatnej právnej pomoci, ktorú zriaďuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

V súčinnosti s pracovníkmi CPP podá žiadateľ návrh na súd.

TIP: Centrum právnej pomoci si pripravilo podrobnú brožúru, kde je popísané všetko, čo človek potrebuje vedieť, ak sa rozhodne, že ho bude zastupovať pred súdom.

Ak sú splnené všetky podmienky, súd do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz, prípadne poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a priamo v uznesení vyhlási, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, pričom uvedie, o ktoré konkrétne dlhy ide.

Pri vyhlásení konkurzu stráca dlžník právo disponovať svojím majetkom, toto oprávnenie prechádza na správcu (rovnako zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok v ňom spadá do konkurznej podstaty).

Právo domáhať sa oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu má akákoľvek fyzická osoba, či už zamestnanec, nezamestnaný, podnikateľ, dôchodca alebo invalid.

Bezplatná právna pomoc

Nájdeme ju jednoducho ako Centrum právnej pomoci na online portáli, kde poskytujú všetky potrebné informácie v otázkach, ako vyhlásiť osobný bankrot, aký je postup a v čom všetko podajú pomocnú ruku.

Vznikli v roku 2006, odkedy poskytujú bezplatnú právnu pomoc občanom, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi, a nemôžu si dovoliť inú, platenú právnu pomoc. Od roku 2017 sa ich pôsobenie rozšírilo o agendu osobného bankrotu.

Okrem bankrotu ľuďom dávajú právne poradenstvo aj v týchto záležitostiach:

 • občianskoprávne
 • rodinnoprávne
 • pracovnoprávne
 • vo veciach oddlženia

Ak niekto teda potrebuje právne poradenstvo, môže sa obrátiť na túto inštitúciu e-mailom, ale aj telefonicky či osobne. Človek ich nájde až v 44 konzultačných pracoviskách, stačí si len zistiť, či sa nachádzajú aj v jeho meste.

Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer

Do šiestich rokov od osobného bankrotu dlžníka majú veritelia právo podať osobitný návrh na súd, ktorým sa môžu domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer.

Treba si dávať pozor na nepoctivých veriteľov, ktorí sa môžu začať domáhať dlhov dávno po odsúhlasení oddlženia. Hrozí riziko, že sú zruší osobný bankrot a osobe neostáva nič iné, len veriteľa žalovať.

V zákone sú uvedené konkrétne podmienky, kedy je konanie dlžníka považované za nepoctivé. Ide napríklad o neplatenie výživného či zatajovanie majetku (ale aj ďalších dlhov).

Zároveň platí, že ak dlžník obdrží v danej lehote väčší finančný dar, zdedí majetok, prípadne vyhrá v lotérii, mal by veriteľom dobrovoľne poskytnúť aspoň polovičnú hodnotu z týchto zdrojov príjmu.

Súd v tomto ohľade prihliada prísnejšie na jedincov, ktorí v minulosti disponovali väčším majetkom, pracovali vo vedúcich funkciách a orgánoch právnických osôb a podobne.

Osoba sa ochráni jedine poctivým prístupom – prizná celý majetok a nesnaží sa špekuláciami dosiahnuť platobnú neschopnosť umelo.

Osobný bankrot – nevýhody

Niekoľko nevýhod už možno čitateľ postrehol v predchádzajúcom texte. Pozrieme sa však na ne bližšie. Toto sú nevýhody osobného bankrotu.

Na vyhlásenie bankrotu musí osoba čakať aspoň rok. Prečo? Presne jeden rok musí byť vyhlásená a vedená exekúcia na majetok dlžníka.

Tou horšou nevýhodou osobného bankrotu je však fakt, že bude zaznamenaný v kreditnej histórii na určitý čas, a to na niekoľko rokov. To bude mať negatívny vplyv na schopnosť klienta získať úvery, pôžičky alebo hypotéky v budúcnosti. Banky a veritelia budú považovať bankrot za riziko a bude ťažšie získať finančné prostriedky.

Počas obdobia osobného bankrotu bude osoba podliehať obmedzeniam týkajúcim sa finančných rozhodnutí. Bude musieť dodržiavať prísne rozpočtové obmedzenia a v prípade, že získa ďalší príjem, môže byť povinný splácať dlhy prostredníctvom oddlženia.

Samozrejme, bankrot sa hlboko dotýka života dlžníka. Môže mať vplyv na jeho psychickú pohodu a sebavedomie. Môže to spôsobiť pocit hanby, sklamanie a stratu sebavedomia. Je dôležité hľadať podporu od rodiny, priateľov alebo odborníkov, aby človek tieto emocionálne dôsledky zvládol. Ak však ide o spôsob, ako sa zbaviť dlhov, je to tá najlepšia cesta.

Osobný bankrot – skúsenosti

Ako sme už spomínali na začiatku, osobným bankrotom si prešlo veľké množstvo ľudí. Mnohým naozaj pomohlo, a odnášajú si najmä pozitívne skúsenosti s osobným bankrotom.

Ľudia ním získali ochranu pred agresívnymi postupmi zo strany veriteľov. Po vyhlásení bankrotu sa vykonáva oddlženie, ktoré im umožní vyrovnať sa so svojimi dlhmi a začať úplne od začiatku.

Existujú životné situácie, kedy je bankrot jedinou realistickou možnosťou. To môže zahŕňať nezvládnuteľné zdravotné problémy, nezamestnanosť, rozvod, stratu majetku alebo iné neočakávané a ťažké okolnosti.

Samozrejme, po vyhlásení osobného bankrotu je dôležité vytvoriť si dlhodobý finančný plán, ktorý ľuďom umožní riadiť sa zodpovedne a zabrániť opätovnému zadlžovaniu. Každý si musí uvedomiť, že bankrot nie je jednoduchým riešením na všetky finančné problémy, ale len prvým krokom k obnoveniu finančnej stability.

Záver

Osobný bankrot sa zmenami schválenými v novele zákona sprístupnil aj ľuďom bez majetku a bez práce. Skôr, ako ktokoľvek požiada o oddlženie, mal by zvážiť, či je toto naozaj jedinou možnosťou.

Osobný bankrot podlieha prísnym podmienkam a akékoľvek špekulácie by sa nemuseli vyplatiť.

Namiesto toho by človek nemal nechať situáciu s dlhmi zájsť až do štádia, kedy už nevládze a mal by ju riešiť konsolidáciou pôžičiek alebo refinancovaním, kedy bude splácať len jeden dlh. Nakoniec, svoj dlh treba neustále kontrolovať, či už ide o úver, sociálne poistenie alebo sa niekto ocitol na zozname neplatičov VŠZP.