Zmluva o pôžičke vzor – istota na papieri

Požičať peniaze blízkemu, rodine, priateľom či neznámemu človeku môže predstavovať vždy tak trochu risk. Stať sa totiž môže, že dlžník peniaze nevráti a domôcť sa ich nie je tak jednoduché, ak dlh nie je spísaný na papieri. Práve na to slúži zmluva o pôžičke, ktorá predstavuje pre obe zmluvné strany záruku, že svoj záväzok naplnia.

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník. Hoci zákon presne nestanovuje aké náležitosti by mala zmluva obsahovať, oplatí sa mať ju v písomnej podobe.

Čo by mala teda zmluva o pôžičke obsahovať? V článku možno nájsť vzor zmluvy o pôžičke aj na stiahnutie.

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje záväzok medzi dvoma stranami, zvyčajne veriteľom a dlžníkom. Dokument jasne popisuje podmienky pôžičky. Podrobne uvádza výšku úveru, úrokovú sadzbu, splátkový kalendár a všetky príslušné poplatky.

Zmluva o pôžičke má chrániť obe zúčastnené strany tým, že poskytuje jasnú dohodu, ktorú možno v prípade potreby vymáhať na súde.

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať konkrétne informácie ako:

 • výška pôžičky
 • úroková sadzba
 • doba splácania
 • všetky poplatky alebo sankcie spojené s pôžičkou
 • meno, adresu a kontaktné údaje dlžníka, ako aj meno, adresu a kontaktné údaje veriteľa
 • vyhlásenie o účele, v ktorom sa uvedie, prečo sa pôžička vzala a ako sa použije

V zmluve o pôžičke by nemali chýbať ani ďalšie náležitosti. Obsahovať by mala aj konkrétne ustanovenia týkajúce sa splácania pôžičky, napríklad výšku každej splátky, dátum splatnosti splátky a prípadné poplatky za omeškanie alebo sankcie spojené s oneskorenými platbami.

Okrem toho by sa v zmluve mali uviesť všetky obmedzenia pre dlžníka, ako napríklad nemožnosť získať ďalšie pôžičky alebo použiť peniaze na iné účely.

Nakoniec by zmluva o pôžičke mala obsahovať podpisový blok, ktorý podpíšu obe strany, čím vyjadria, že každá strana rozumie podmienkam pôžičky a súhlasí s nimi.

Tak možno zabezpečiť, aby obe strany niesli zodpovednosť za svoje záväzky. Okrem toho slúži ako záznam o dohode a môže sa použiť, ak niektorá zo strán chce spochybniť podmienky pôžičky.

Zmluva o pôžičke je právne záväzný dokument, ktorý chráni obe strany zúčastnené na úverovej transakcii. Obsahuje podmienky úveru vrátane výšky splátky, úrokovej sadzby a akýchkoľvek poplatkov alebo sankcií spojených s oneskorenými platbami. Slúži tiež ako záznam o dohode a v prípade potreby sa môže použiť na spochybnenie podmienok úveru.

Čo možno dohodnúť v zmluve o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje dôležitý právny dokument medzi veriteľom a dlžníkom s jasne uvedenými podmienkami pôžičky. Zmluvy o pôžičke sa bežne používajú, keď dlžník alebo veriteľ potrebuje finančné prostriedky na určitý účel.

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník, možno ju uzatvoriť medzi dvomi fyzickými alebo právnickými osobami. Zmluva o pôžičke na jednej strane zaväzuje veriteľa, že poskytne finančné prostriedky dlžníkovi, na druhej strane sa v nej dlžník zaväzuje požičané peniaze riadne a včas vrátiť.

Zmluvu o pôžičke možno dohodnúť ako peňažnú alebo nepeňažnú. V tej peňažnej si možno dohodnúť aj úroky. Pri nepeňažnej pôžičke možno dohodnúť namiesto úrokov plnenie primeraného množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Treba, aby obe strany pred podpisom zmluvy o pôžičke porozumeli jej podmienkam. Zmluvu o pôžičke by si mali pozorne prečítať a pred podpisom by mali riešiť všetky otázky alebo obavy. Okrem toho treba zabezpečiť, aby bola zmluva o pôžičke v súlade so slovenským právom.

Zánik zmluvy o pôžičke

Zmluvu o pôžičke je dobré uzavrieť, keď človek niekomu požičiava peniaze. Je jedno, či ide o priateľov, rodinu či neznámych ľudí, záväzok je dobré mať na papieri.

Zákon síce nevyžaduje, aby bola zmluva o pôžičke v písomnej forme, avšak ústny záväzok sa v prípade neplnenia povinností niektorej zmluvnej strany v spore ťažko dokazuje.

Zmluva o pôžičke zaniká v prípade, že dlžník veriteľovi vráti požičané peniaze alebo veci, čiže splní svoj záväzok. Aby bol záväzok splnený, treba peniaze či veci vrátiť aj s dohodnutým úrokom. Zmluva o pôžičke zaniká aj v prípade, že veriteľ dlžníkovi odpustí dlh.

Pri vrátení požičaných vecí môže dlžník požiadať veriteľa o vystavenie potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splatený. Veriteľ je povinný takéto potvrdenie vydať.

Zmluva o pôžičke vzor

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník. Nevyžaduje sa však jej písomná forma, avšak v prípade sporu je dobré mať zmluvu v písomnej forme. Zmluva o pôžičke (vzor nižšie) môže vyzerať aj takto:

ZMLUVA O PÔŽIČKE

(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Veriteľ:

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:slovenská

(ďalej len „veriteľ“)

Dlžník:

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:slovenská

(ďalej len „dlžník“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy o pôžičke

 • Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške:  EUR (slovom: ) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

(ďalej len „dlh“)

Článok II

Spôsob poskytnutia peňazí

 1. Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy o pôžičke v hotovosti.
 2. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.

Článok III

Zmluvný úrok

 • Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

Článok IV

Vrátenie pôžičky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do .
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.

Článok V

Ďalšie práva a povinnosti

 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

v , dňa 

……………………………………………………
Dlžník

……………………………………………………

Na stiahnutie vzor zmluvy o pôžičke vo worde možno nájsť tu:

Typy zmlúv o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje zmluvnú dohodu medzi dvoma stranami, veriteľom a dlžníkom, v ktorom sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi pôžičku výmenou za splatenie sumy pôžičky plus úroku.

Existuje niekoľko rôznych foriem zmlúv o pôžičke, ktoré môžu použiť dlžníci a veritelia.

 • Najbežnejšiu formu zmluvy o pôžičke predstavuje zabezpečená zmluva o pôžičke, ktorá vyžaduje, aby dlžník poskytol na zabezpečenie pôžičky určitú formu zábezpeky, napríklad dom alebo auto. Tento typ pôžičky sa zvyčajne používa na vyššie sumy peňazí a vyžaduje, aby dlžník poskytol formu zabezpečenia na ochranu veriteľa v prípade nesplácania.
 • Ďalšiu formu úverovej zmluvy predstavuje nezabezpečená úverová zmluva, ktorá nevyžaduje žiadnu formu zabezpečenia. Tento typ úveru sa zvyčajne používa na menšie sumy peňazí a je menej pravdepodobné, že ho dlžník nespláca. Je však dôležité poznamenať, že tento typ zmluvy o pôžičke nie je taký bezpečný ako zabezpečená zmluva o pôžičke a veritelia môžu stále požadovať, aby dlžník poskytol určitú formu zabezpečenia na získanie pôžičky.
 • Treťou formou zmluvy o úvere je zmluva o revolvingovom úvere, ktorá umožňuje dlžníkovi požičať si peniaze viackrát a splácať ich počas určitého obdobia. Tento typ zmluvy o úvere sa často používa pri podnikateľských a komerčných úveroch a slúži na to, aby dlžník získal zdroj kapitálu pre svoje podnikanie.
 • Nakoniec je tu zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorá sa používa na osobné pôžičky. Tento typ zmluvy o úvere sa používa na menšie sumy peňazí a je vo všeobecnosti flexibilnejší ako iné formy zmlúv o úvere. Tento typ úverovej zmluvy sa zvyčajne používa na osobné nákupy, ako sú autá, nábytok alebo spotrebiče.

Pochopením rôznych foriem zmlúv o pôžičke, ktoré sú k dispozícii podľa slovenských právnych predpisov, môžu dlžníci a veritelia zabezpečiť, aby uzavreli vhodnú zmluvu, ktorá spĺňa ich konkrétne potreby.