Pôžičky kamarátom treba dobre zabezpečiť

Pôžičky kamarátom sú často rizikovým obchodom, pretože veľmi často môžu viesť k problémom. Pôžičky kamarátom sú dohoda medzi dvoma priateľmi o tom, že jedna strana poskytne druhej strane finančné prostriedky, a že druhá strana splatí tieto prostriedky, často s úrokom, v nejakom stanovenom čase.

Tento druh pôžičky na ruku je veľmi riskantný pre obidve strany, pretože to môže spôsobiť problémy v dôsledku neschopnosti alebo neochoty splatiť úver. Preto je veľmi dôležité, aby obe strany pevne a jasne pochopili svoje povinnosti a práva ohľadom pôžičky.

Nie všetky formy zabezpečenia vždy prídu vhod

Občiansky zákonník pripúšťa napríklad zabezpečenie pohľadávok zmluvnou pokutou, ručením či záložným právom. Nie vždy a nie za každých okolností sú tieto formy vhodné a výhodné.

Ak sa napríklad v zmluve o pôžičke dohodlo na platení zmluvnej pokuty v prípade, že si kamarát nebude riadne plniť svoje záväzky, nemôže rátať s tým, že bude plniť výraznú „odstrašujúcu“ úlohu.

Aby sa veriteľ dostal k svojim peniazom, s veľkou pravdepodobnosťou sa nevyhne súdnemu procesu, ktorý nemusí prebiehať tak rýchlo, ako by si práve želal.

Záložné právo – či už na nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec – síce predstavuje výbornú formu zabezpečenia pôžičky, no pomerne často sa stáva, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorým by sa dalo plnohodnotne ručiť. Alebo ak ho aj vlastní, už ním ručiť nemôže, pretože ho má „založený“ kvôli inej pôžičke alebo záväzkovému vzťahu.

Za normálnych okolností je spísanie záložnej zmluvy pri pôžičke zo strany veriteľa výborný ťah na zaistenie jeho pokojných nocí. Nie vždy to však objektívne okolnosti dovoľujú.

So zabezpečením pohľadávky ručiteľom sú v praxi tiež problémy. Nájsť a presvedčiť v dnešnej dobe niekoho, aby išiel niekomu ručiť za jeho pôžičku, je veľmi ťažké.

Spoľahlivá a rýchla pôžička, ktorá má charakter od ľudí pre ľudí (peer to peer) je aj Finzo pôžička. Jednoznačne je lepšou alternatívou pôžičky od súkromnej osoby, blízkeho človeka. Ide teda o ľudové pôžičky.

Čo robiť, ak dlžník peniaze nevracia?

V takomto prípade nie je veľmi rozumné spoliehať sa na to, že je to len malý prešľap a dlžník v blízkom čase „dostane rozum“. V prvom rade ho treba kontaktovať.

Ak sa nebude zatajovať a odmietať komunikovať, je to ten lepší variant. V takom prípade ho treba požiadať o podpísanie uznania dlhu. Tým je možné dohodnúť aj vracanie požičanej sumy vo forme viacerých splátok a predĺžiť celkovú lehotu splatnosti pôžičky.

Druhý, horší variant, môže nastať vtedy, keď dlžník odmietne podpísať uznanie dlhu. Vtedy už zbytočne netreba čakať a treba pristúpiť k ráznemu vymáhaniu.

Bude potrebné podať na súd žalobu vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie dlžnej sumy. Ak však človek nie je dostatočne zbehlý v právnych záležitostiach, zrejme sa nezaobíde bez skúseného advokáta, ktorý sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok.

Ten nebude zadarmo a ešte treba počítať so súdnym poplatkom.

Ručenie notárskou zápisnicou

O tomto spôsobe ručenia hovoríme vtedy, ak sa zmluva o pôžičke uzavrie pred notárom. Ten o tom spíše notársku zápisnicu.

Takáto zmluva má vyššiu vierohodnosť a dôkaznú silu pri prípadnom vymáhaní dlhu než konvenčná zmluva uzavretá len za prítomnosti zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Navyše, za zistenie totožnosti oboch strán záväzkového vzťahu zodpovedá notár ako štátny orgán.

Ručenie notárskou zápisnicou využívajú pri niektorých svojich úverových produktoch aj nebankové spoločnosti. Pre ne poskytuje vysokú záruku toho, že v prípade nesplácania pôžičky sa bez väčších problémov dostanú k svojim peniazom.

Notárska zápisnica je sama o sebe už exekučným titulom. Je teda možné na jej podklade, ak si dlžník neplní svoje záväzky voči veriteľovi, prakticky „ihneď“ vykonať exekúciu.

Podľa zákona musí totiž notárska zápisnica obsahovať súhlas dlžníka s jej vykonateľnosťou – tzv. exekučnú doložku.

Ak sa bude spisovať zmluva o pôžičke, nie výslovne, avšak predsa odporúčame urobiť tak pred notárom, ktorý o tom spíše zápisnicu.

Poplatok u notára síce niečo stojí, avšak nejde o horibilné sumy. Pri vyššom obnose finančných prostriedkov, ktoré sa požičiavajú, to za to stojí.

Ručenie zmenkou

Aj toto je veľmi spoľahlivý typ ručenia. Samotná zmenka je exekučný titul. Zmenka je druh cenného papiera, na ktorom, ako jeho majiteľ sa explicitne uvedie záväzok dlžníka vrátiť peniaze.

Ak by ich nevracal, nastúpil by tiež pomerne rýchly a jednoduchý proces. V takzvanom skrátenom súdnom konaní by došlo zo strany súdu k vydaniu zmenkového platobného rozkazu, na základe ktorého, ak nedôjde k vyrovnaniu, nastupuje vymáhanie dlžnej sumy formou exekúcie.

Pri zmenkách má veriteľ v podstate dve možnosti – buď dlžníkovi dá podpísať štandardnú alebo tzv. bianko zmenku. Pri štandardnej zmenke je uvedená vopred dohodnutá suma peňazí, ktorú je povinný známy ako dlžník zaplatiť vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom.

Ešte silnejšiu istotu však poskytne vyššie spomenutá bianko zmenka. Do nej sa dopredu nezapisuje konkrétna suma peňazí, ktorú je potrebné vrátiť. Sumu do nej má veriteľ právo zapísať len vtedy, keď dlžník poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o pôžičke.

V takomto prípade sa zmenka stáva okamžite splatnou. Veriteľ má plné právo od dlžníka vymáhať sumu, ktorú do nej dopísal podľa presne dohodnutých podmienok v zmluve o pôžičke.

Pri štandardnej aj bianko zmenke ide o kvalitné ručenie, ktoré poskytuje vysokú istotu vymáhateľnosti peňazí v prípade, že dlžník neplatí. Súd môže totiž pomerne rýchlo pristúpiť k exekučnému konaniu, ktoré patrí medzi najefektívnejšie formy vymáhania dlhov.

Zmluva o požičaní peňazí

Zmluva o požičaní peňazí je dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej veriteľ poskytuje klientovi finančné prostriedky. Môže to byť banka alebo súkromná osoba.

Zmluva má základné podmienky ako dátum prijatia dohody, množstvo požičaných peňazí, úrokovú sadzbu, dátum splatnosti atď. Tiež obsahuje informácie o tom, ako bude pohľadávka splatná, či už v jednej splátke alebo viacerých splátkach a akými platobnými metódami.

Zmluva o požičaní peňazí tiež môže rozlišovať medzi veriteľom a klientom a môže ponúknuť rôzne úrokové sadzby. V prípade, že veriteľ nedodrží podmienky uvedené v zmluve, má klient právo na uplatnenie záruky a náhrady.

Ak klient nedodrží podmienky zmluvy, má veriteľ právo na uplatnenie nákladov, aby sa predišlo možným budúcim problémom s potenciálnym prepadnutím pohľadávky.

Vec požičaných peňazí je zahrnutá do zmluvy a musí byť vrátená na základe podmienok uvedených v zmluve. Počas obdobia splácania budú obe strany zodpovedné za dodržiavanie dohodnutých podmienok.

Čo má obsahovať vzor zmluvy o pôžičke peňazí?

Vzor zmluvy o pôžičke peňazí by mal obsahovať kompletné informácie o stranách zmluvy. Materiál by mal vždy obsahovať meno, adresu a oddelené detaily o každej zo strán, a tiež účel, na ktorý sa peniaze použijú.

Vzor zmluvy o pôžičke peňazí môže obsahovať zníženie úrokovej sadzby, ktorá má byť platná počas celého obdobia pôžičky a akékoľvek ďalšie dodatočné poplatky daní alebo nákladov. Okrem toho by mal materiál tiež zahŕňať dátum splatnosti pôžičky a akékoľvek všeobecné podmienky, prípadne povinnosti, ktoré majú obidve strany zmluvy.

Okrem toho by malo byť jasné, že účastníci zmluvy majú právo dohodnúť sa na prepísaní zmluvy, ak je to potrebné. Materiál by mal tiež zahŕňať kontaktné informácie všetkých uvedených strán, aby obidve strany zmluvy boli schopné sa kontaktovať, ak je to potrebné.

Pôžička od súkromnej osoby

Pôžička od súkromnej osoby je finančný obchod, v ktorom fyzická osoba poskytuje finančné prostriedky inej fyzickej osobe. V tejto pôžičke sa nevyžaduje žiaden formálny, písomný záznam, pretože ide o súkromnú dohodu medzi dvoma stranami.

Vyžaduje sa, aby obe strany súhlasili s druhou stranou, a aby dali súhlas obdržať finančné prostriedky. Občas je treba požiadať o doklad o vrátení peňazí, ako je novo vystavený bankový príkaz. Bez tejto dokumentácie nemusí byť žiadna vedomosť, že pôžička vôbec bola vrátená.

Okrem toho, obidve strany by mali diskutovať o úrokovej sadzbe, ktorá bude uplatňovaná, a o termíne splatnosti. Úroková sadzba bude často závisieť od kreditnej histórie žiadateľa.

Termín splatnosti hovorí o tom, koľko času má dlžník na vrátenie pôžičky veriteľovi. Pri poskytovaní pôžičky od súkromnej osoby je obzvlášť dôležité zvážiť riziká. Navyše, v prípade, že by došlo k nesplácaniu pôžičky, možno nebude existovať žiadna možnosť právnych náprav pre veriteľa.

Kde nájsť vzor zmenky

Vzor zmenky sa dá nájsť mnohými rôznymi spôsobmi. Prvou možnosťou je navštívenie daňového úradu alebo iného právneho prostredia, kde sú k dispozícii príslušné formuláre.

Ďalšou možnosťou je vyhľadanie kníh s právnickými informáciami, ktoré by mohli poskytnúť podrobné vzory.

Pokiaľ zadávateľ alebo účastník zmluvy nie je právnickou osobou, môže sa tiež obrátiť na právnu poradňu alebo internetovú stránku, ktorá by mu mohla poskytnúť potrebné informácie. Ušetrí nielen čas, avšak aj peniaze.

Okrem toho je možné vyhľadať informácie online alebo nájsť vzor zmenky na stránkach s právnymi dokumentmi. Tieto stránky obsahujú niekoľko užitočných právnych dokumentov, ktoré je možné stiahnuť a prispôsobiť tak, aby vyhovovali daným potrebám.

Vzor žiadosti o vrátenie peňazí

Vzor žiadosti o vrátenie peňazí by mal obsahovať nasledovné podrobnosti:

 1. meno a adresa žiadateľa
 2. presný účel finančných prostriedkov, o ktoré sa požiadalo
 3. čiastka, ktorú žiadateľ požaduje vrátiť
 4. všetky podrobnosti o transakcii, ktorá sa týka finančných prostriedkov, o ktoré sa žiada
 5. kópia faktúry alebo príjmov vystavených súvisiacich s požadovanou čiastkou
 6. fotokópie dokladu o platbe požadovanej čiastky
 7. dátum požiadavky o vrátenie peňazí
 8. prípadné ďalšie dôkazy, ktoré podporujú žiadosť
 9. súhlas žiadateľa, aby sa splnomocnil orgán alebo osoba príp. subjekt povinný, aby mu poskytol informácie potrebné k vybaveniu žiadosti
 10. ak má žiadateľ nárok na úrok alebo odškodnenie za neoprávnené zadržanie jeho prostriedkov, mal by to tiež uviesť
 11. podpis žiadateľa

Vzor žiadosti o vrátenie peňazí uľahčí napísať samotnú žiadosť a upresniť ju podľa požiadaviek veriteľa.

Potvrdenie o prevzatí peňazí

Potvrdenie o prevzatí peňazí je dokument, ktorý nadobúdateľ či darca potvrdí, že peňažné prostriedky odoslané, vyplatené či darované boli skutočne obdržané. Tento dokument slúži ako oficiálne potvrdenie o prevzatí sumy peňazí a obaja účastníci by mali získať jeho vyhotovenie.

Tento druh potvrdenia najčastejšie vyžadujú bankové ústavy, aby zdokumentovali výdavky alebo príjmy. Potvrdenie môže byť tiež na požiadanie takého subjektu, ako sú štátna pokladnica, súdy, advokáti a ďalší.

Potvrdenie o prevzatí peňazí obvykle obsahuje základné údaje, ako je meno odosielateľa, suma prevzatých peňazí, dátum prevzatia a podpis oboch strán. Niektoré potvrdenia môžu tiež obsahovať údaje o účte adresáta, číslo bankového účtu, konto, ktoré bolo použité na prijatie peňazí a ďalšie.

Ide o dokument, ktorý sa kedykoľvek môže neskôr využiť ako súdny dôkaz prevzatia peňazí. Umožňuje obom stranám vyriešiť nezhody, pochopiť finančnú históriu a zabezpečiť legalitu transakcií.