Čo vám nesmú pred pôžičkou zamlčať?

Viete, čo by mala obsahovať každá reklama na úverový produkt? Poznáte povinné údaje, ktoré vám musí poskytovateľ pôžičky (alebo jeho finančný agent) poskytnúť pred uzavretím zmluvy o pôžičke? V nasledujúcich riadkoch si všetko prehľadne zhrnieme.

Reklama musí obsahovať modelový príklad pôžičky

Zákon ustanovuje, že v akejkoľvek reklame na spotrebiteľský úver sa musia presne, zrozumiteľne uviesť povinné údaje, ktoré slúžia na to, aby ste si vedeli urobiť jasnú predstavu o tom, o aký úver ide a či bude pre vás výhodný, alebo nie.

Tieto údaje musia byť v reklamnom materiáli (je pritom úplne jedno či ide o papierovú brožúrku alebo reklamný banner na internete) uvedené vo forme reprezentatívneho príkladu, z ktorého jasne uvidíte, koľko by vás vyšla konkrétna pôžička pri určitej sume, úroku a dobe splatnosti.

Napríklad v reklame na jednu z pôžičiek od spoločnosti Home Credit je uvedená takáto textová informácia s modelovým príkladom:

„Pri pôžičke 2 400 eur, výške splátky 49 eur, úroku 16,85 %, pri lehote splatnosti 84 mesiacov je RPMN 18,4 % a celková suma splatná spotrebiteľom 4 116 eur.“

Čo vlastne musí podľa zákona obsahovať reklama alebo akákoľvek ponuka spotrebiteľského úveru?

 • Úrokovú sadzbu (fixnú, variabilnú, alebo obidve = závisí od typu pôžičky).
 • Podrobnosti o všetkých poplatkoch spojených s pôžičkou (vrátane ich výšky).
 • Celkovú výšku pôžičky (tzv. istinu = sumu peňazí, ktorá sa požičiava).
 • Ročnú percentuálnu mieru nákladov (= odporúčame prečítať si tento článok o RPMN).
 • Dobu splatnosti pôžičky.
 • Pri splátkovom predaji sa musí uviesť výška predajnej ceny tovaru a výška zálohy.
 • Celkovú čiastku, ktorú musíte zaplatiť a výšku a počet splátok.
 • Ak sa pôžička poskytuje s nejakou povinnou doplnkovou službou (napr. poistením schopnosti splácania), musí sa to v reklame jednoznačne uviesť.

Tieto povinné údaje sa týkajú len reklamy na pôžičku, v ktorej sa uvádza aspoň jeden číselný údaj spojený s ňou. Veritelia najčastejšie lákajú na nízky úrok (napr. „len 14 % p.a.“). Sám o sebe by vám údaj o výške úrokovej sadzby neprezradil veľa o jeho výhodnosti či nevýhodnosti pre vás.

Zákon vo vašom záujme určil, že ak vás poskytovateľ láka na nízky úrok pri konkrétnej pôžičke, musí uviesť aj presnú kalkuláciu na modelovom príklade. V tom sú zahrnuté aj všetky poplatky spojené s pôžičkou.

Ak by však išlo len o všeobecnú reklamu typu „naše pôžičky sú dlhodobo najvýhodnejšie na trhu“, a poskytovateľ v nej nepropaguje konkrétny úverový produkt, nie je potrebné uvádzať vyššie spomenuté údaje.

V drvivej väčšine prípadov však poskytovatelia inzerujú vždy konkrétne pôžičky, takže je dobré vedieť, že ak niečo zo spomínaného povinného zoznamu zamlčia, porušujú zákon.

Aké informácie vám musia poskytnúť pred uzavretím zmluvy o pôžičke?

Poskytovateľ pôžičky alebo jeho agent (čiže obchodník, ktorý ho zastupuje) vám musí pred uzavretím zmluvy o pôžičke poskytnúť všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či sú pre vás parametre a podmienky úveru prijateľné, alebo nie.

Dozvedieť by ste sa mali predovšetkým tieto informácie:

 • o aký druh úveru ide (bezúčelový, účelový, krátkodobý, dlhodobý, lízing, nákup na splátky…)
 • celková výška úveru a podmienky jeho čerpania
 • doba trvania zmluvy o pôžičke a termín konečnej splatnosti pôžičky
 • údaje o tovare a jeho cene, ak ide o nákup na splátky
 • o úrokovej sadzbe pôžičky (pričom ak počas trvania zmluvy o pôžičke dochádza k zmene úrokov, táto informácia sa nesmie zamlčať)
 • celkovej čiastke, ktorú musíte za pôžičku zaplatiť (= čiže vidíte, o koľko pôžičku preplatíte)
 • o práve splatiť pôžičku pred lehotou splatnosti a výške poplatku, ktorý si za to veriteľ bude účtovať
 • ročnej percentuálnej miere nákladov (= musí sa uviesť formou ukážkového príkladu, aby ste videli, ako sa vypočítala a aké všetky poplatky okrem úroku sú do nej započítané)
 • počte, výške a termínoch splátok pôžičky
 • o práve na odstúpenie od zmluvy o pôžičke
 • výške prípadných poplatkov za uzavretie zmluvy (napr. notárske poplatky) alebo za vedenie úverového účtu
 • prípadnej povinnosti uzavrieť poistenie splácania úveru
 • výške sankčných úrokov, ktoré vám môže veriteľ napočítať, ak by ste meškali so splátkami
 • o zabepečení úveru (napr. ak máte ručiteľa, alebo ste založili svoju nehnuteľnosť)
 • o následkoch nesplácania úveru (= veriteľ má právo od vás dlh vymáhať a môžete sa dostať až do rúk exekútora)

V listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu (napr. na CD-čku) by ste mali od veriteľa ešte pred uzavretím zmluvy o pôžičke dostať vyplnené tzv. štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Ak vám ich veriteľ nemôže (napr. z dôvodu, že zmluvu o pôžičke uzatvárate na diaľku) v takejto podobe hneď poskytnúť, do rúk ju musíte v takejto podobe dostať bezprostredne po uzavretí zmluvy.